12. Trenerens/oppmanns/sekretariatets ansvar

12. Trenerens/oppmanns/sekretariatets ansvar

Hvert lag skal ha minst en trener og en lagleder/oppmann (foreldre-kontakt). Disse fordeler ansvaret/oppgavene mellom seg slik det er beskrevet under. De har et felles ansvar for å følge treners/lagleders/oppmannens ABC, og de oppgaver som er beskrevet nedenfor.

Trenerens ansvar

 • Det skal være minimum en trener per lag.
 • Kontaktperson mellom sportslig utvalg og laget.
 • Trene laget i henhold til de tildelte treningstider.
 • Legge opp og gjennomføre treningsprogram.
 • Lede laget sammen med lagleder/oppmann i håndballkamper (serie og turneringer).
 • Lagets opptreden både på og utenfor banen.
 • Sende spillere fra og med 13 års klassen til sonesamlinger som arrangeres av kretsen. Det skal tungtveiende grunner til for ikke å gjøre dette.
 • Ta vare på hele troppen i trening og kamp; la alle få mulighet til å delta og utvikle seg. Ingen kan gjennomføre en sesong med bare «de syv beste»!
 • Ved ulykker på kamper er trener ansvarlig for at skaden noteres på kampprotokoll. Husk at både dommer og trener skal signere.
 • Ved ulykker på treninger er trener ansvarlig for at det skrives rapport om hendelsesforløpet og omfang av skaden. Skadeskjema fylles ut. Skadeskjema finnes på vår nettside.
 • Ved skade: være ansvarlig for spilleren og få spilleren til medisinsk behandling i henhold til behov. Kontakte foreldre/foresatte umiddelbart.
 • Gjøre seg kjent med spillere som lider av spesielle sykdommer f.eks diabetes, astma, epilepsi ol. og sette seg inn i hva som kreves ved en eventuell anfall/episode.

Lagleder/oppmanns ansvar

 • Det skal være en lagleder/oppmann per lag. Lagleder/oppmann velges for 1 år av gangen.
 • Ansvarlig for den ikke-sportslige driften av laget, og bistå trener med den sportslige drift av laget.
 • Ta vare på kampprotokoller fra serie- og turneringskamper som danner grunnlaget for sesongrapport.
 • Ved årsavslutning – skrive lagets årsrapport og, sammen med trener, foreslå kandidater til innsatspokal (fra og med 12 år).
 • Ansvarlig for lagets drakter og annet klubbutstyr som laget besitter. Kampdrakt skal aldri brukes på trening, og skal alltid brukes korrekt på kamp. Trenere/lagledere som er rundt benken, skal i kampsammenheng alltid være korrekt antrukket i ÅHK sin overtrekksdress/t-skjorte.
 • Gi tilbakemelding til trener om hvilke spillere som kan delta på kampene.
 • Ved omberammet kamp er laget selv ansvarlig for å skrive ut, og ta med ny kamprapport.
 • Innkreving av kontingent innen avtalte frister. Oversikt kan fås hos kasserer.
 • Holde oversikt over spillernes forsikringsinnbetalinger, adresse, telefon og fødselsdato. Oppdaterte laglister skal fortløpende sendes kasserer og IT ansvarlig.
 • Tilrettelegge reiseopplegg i forbindelse med seriekamper og turneringer. Husk å fylle ut skjema ved eventuell utgiftsrefusjon og lever dette, sammen med bilag, til kasserer. Skjema for utgiftsrefusjon finnes på våre nettsider. NB! Ved kamp i Nordfylket vil fergeutgifter kun bli refundert ved bruk av fergekort (bruk av dette gir mye rabatt). Dette kortet kan fås hos formann. Husk også at dersom ungdommene har busskort, så reiser de gratis på fergene.
 • Bindeledd mellom foreldrene og laget.
 • Skaffe folk til dugnader.
 • Gjennomføre foreldremøter minimum 2 ganger per år, fortrinnsvis høst og vår.
 • Bistå i å arrangere en felles avslutning for lagene etter sesongslutt.
 • Levere lodd/loddbøker og sikre at pengene kommer inn og blir levert lotteriansvarlig til avtalt tid.
 • Melde på lag til turneringer via nestleder i klubben.
 • I samråd med trener skal oppmann holde orden på spillere på turneringer og på kamper.
 • Historien har vist at godt støtteapparat gjennom god «voksentetthet» og positivt og bredt engasjement gir bedre trivsel og større sportslig framgang.
 • Skaffe dommere til kampene for Minier, G/J-9 tom G/J-11 år og andre kamper det må skaffes dommer til. Minimum alder på dommere skal være 15 år. På nettsiden ligger det en oversikt over klubbens dommere. I sekretariatkofferten ligger skjema for dommerregning.
 • Kretsen har pålagt klubbene at alle kamper skal gjennomføres, selv om dommer melder forfall eller ikke møter. Erstatning må skaffes så langt det er mulig.
 • Det er oppmannens ansvar å påse at regler for klisterbruk holdes.
 • Når arrangement er slutt, skal det ryddes i hall og garderober.

Sekretariatoppgaven:

 • Oppmann må fremskaffe foreldre til sekretariatoppgavene i de årsklasser dette kreves. Her må laget ha minst 2 personer på hver kamp. Oppmann evnt. egen oppnevnt sekretariatansvarlig for hvert lag, må sørge for bemanning av sekretariatet til kampene og sette opp turnuslinjer med foreldre fra de enkelte lag. Trenere og andre komitemedlemmer skal helst ikke benyttes.
 • Sørge for opplæring av personell og informasjon om nye forhold knyttet til oppgaven i sekretariatet. (styret har ansvar for å holde kurs i forkant av hver sesong). Sekretæren skal ringe inn resultat, og de som spiller siste kamp den aktuelle dag/helg, skal legge alle kamprapportene i konvolutt – og sende de samlet til oppgitt adresse.
 • Ved kampavvikling anbefales det at en har en presentasjon av lagene og opplyser om hvem som scorer mål. Gjelder kamper fra J/G-14 og oppover.
 • Kontrollere at sekretariatsmappe og øvrig utstyr er i orden og på plass. Eventuelle mangler meldes til styret.
 • Under kamp skal Sekretariat sammen med trener sørge for at regler for klisterbruk følges.