15. Retningslinjer ÅHK

15. Retningslinjer ÅHK

Generelt

Alle skal gjøre sitt beste for å skape og verne om det sosiale samvær i klubben. Dette gjelder både spillere, ledere, trenere, oppmenn, dommere og foreldre.

Arrangement, kamper, møter o.l. kunngjøres i god tid, på hjemmesiden/facebook og eventuelt i lokalavisen og på nærmere angitt steder. Intern informasjon fra styret til trenere sendes på mail og kommuniseres via hjemmesiden.

I løpet av sesongen skal alle aldersbestemte lag få tilbud om minst to turneringer. Ønsker lag å delta på flere – kan det søkes om støtte via styret.

Ved sesongslutt skal det arrangeres felles avslutning for klubben med utdeling av diplomer og innsatspokaler. Innsatspokal utdeles til enkeltespillere fra og med aldersklasse 12 år. Det enkelte lag står fritt til å arrangere egen årsavslutning i tillegg.

Gjennom sesongen skal styret kalle inn til to felles møter med trenere, dommere og de ulike komiteene.

Styret er ansvarlig for rekruttering og oppfølging av trenere (enten direkte eller via sportslig utvalg).

Det er medlemmenes oppgave å informere om problemer, stille spørsmål og komme med forslag til styret. Dette gjøres via trenere, lagledere/oppmenn, sportslig utvalg, direkte til styret, på fellesmøtene, via mail eller på årsmøtet.

ÅHK tar avstand fra bruk av rusmidler. Det er forbudt å være påvirket av rusmidler i forbindelse med egne arrangement eller deltakelse i andres arrangement. Dette gjelder alt personell. Vedkommende skal utestenges fra videre deltakelse eller bortvises/hjemsendes. Hjemsending må betales av den enkelte spiller (senior) eller foreldre/foresatte (aldersbestemt).

Trenere, lagledere/oppmenn og øvrige personer som har tillitsverv, har plikt til å gjøre seg kjent med klubbens retningslinjer. Trenere og lagledere/oppmenn for senior- og aldersbestemte lag skal igjen gjøre retningslinjene kjent for spillerne.

 

Politiattest

Styret i Norges idrettsforbund vedtok i 2008 at norsk idrett skal kreve politiattest. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige. Alle trenere og oppmenn i ÅHK må levere godkjent Politiattest til nestleder. Søknad om politiattest finnes du her: www.idrett.no.

Trening og deltakelse i kamp

Spillere, trenere, lagledere/oppmenn og andre ledere skal representere ÅHK på en verdig måte, både i påkledning og oppførsel.

Treningsregler:

 • Både trenere og spillere skal møte presis til trening. Trenere som ikke kan møte på trening skal, så sant det er mulig, gi beskjed på forhånd og skaffe stedfortreder. Hvis trener ikke møter, er treningen avlyst. J/G 16 og 18 samt seniorlag kan gjennomføre treningen med for eksempel kapteinen som ansvarlig leder.
 • Det forventes at alle gjør sitt beste ved utførelse av øvelser og jobber minst like hardt på trening som i kamp. Vær ikke redd for å gjøre feil, det er feilene vi lærer av. Også trenere må akseptere at det gjøres feil!
 • Spillere med sykdom eller skade skal ikke delta på trening hvis det er fare for at skadene kan forverres eller at spilleren kan skade andre. Det er spillernes/foreldrenes plikt å melde fra om dette til trener. Spillerne skal ikke bruke andres drikkeflasker.
 • Fra J/G 16 skal trenere forlange at fravær fra trening meldes på forhånd.
 • Usportslig opptreden som kjefting, banning, krangling og antydning til mobbing aksepteres ikke og kan føre til utvisning fra trening. Alle skal være med å skape et godt treningsmiljø. Det får vi ved å vise en positiv holdning til medspillere og ledere. Forsøk å finne feil hos deg selv før du klager på andres feil. Yt selv før du krever av andre!
 • Snakk gjerne med treneren og/eller lagleder/oppmann! Spør om hvordan han/hun synes det går med deg. Treneren gir deg råd og veiledning så godt som mulig. La heller ikke treneren tro at alt er bra hvis det ikke er det. Ta opp problemer og si hva du mener, slik at misforståelser kan bli oppklart. Treneren skal også aktivt forsøke å ordne opp i forhold han/hun antar kan være et problem for enkeltspillere.
 • Fra og med aldersklasse 14 år må spillere selv holde egen ball. Annet personlig utstyr som nyttes på trening bekostes også av den enkelte. Trener får utdelt klister/klisterfjerner, isposer og tape fra materialforvalter.
 • Trener/lagleder/oppmann er ansvarlig for og skal følge opp at garderobe og dusj er ryddig etter hver trening/kamp. Spillere fra 12 år og oppover må forventes å kunne rydde selv.
 • Alle, både trenere, lagledere og spillere plikter å ta vare på klubbens fellesutstyr og sette det tilbake i utstyrsrommet etter bruk. Representanter for klubben som utfører hærverk på klubbens eller andres utstyr og lokaliteter er selv erstatningspliktig.

Deltakelse i kamp:

 • For å kunne delta i offisielle kamper skal medlemskontingent og evt. spillerlisens være betalt.
 • Alle møter presis til avtalt tid og sted. Den som ikke kan møte skal varsle trener/lagleder/oppmann så snart som mulig.
 • Spillerne skal følge treners/lagleders anvisninger både ved oppvarming og under kamp og opptre som et samlet lag.
 • Alle gjør sitt beste i kamp. Husk å oppmuntre dine medspillere, spesielt i motgang. Kjefting o.l. fører til usikkerhet og dårlig stemning i laget. Dette gjelder både mellom spillere og fra trener/lagleder. Kommentarer og tilrop skal være konstruktive!
 • Usportslig opptreden, herunder banning, kjefting og ydmyking, både før, under og etter kampen overfor medspillere, motspillere, trenere/lagledere eller dommere aksepteres ikke. Husk at du representer ÅHK!
 • Alle som representerer klubben skal behandle dommere seriøst. Det skal være trivelig å dømme ÅHKs lag. Lagledere skal hilse på dommerne før kampen og takke for kampen etterpå.
 • Spillerdrakt skal være rød. Ved bortekamper hvor hjemmelag spiller i rødt, nyttes markeringsvester eller eventuelt «bortedrakter» for lag som selv har anskaffet dette. Bortedrakter kan kun kjøpes inn/brukes etter avtale med styret.

Seniorlag

Det er et mål å kunne gi lagets seniorspillere utviklingsmuligheter og mulighet til å hevde seg godt på kretsplan. Det legges ned betydelig ressurser i seniorlaget. Som motytelse må spillerne inngå en spillerkontrakt som bl.a. innebærer forpliktelse til dugnad (gjelder fra 2. div og høyere).

Rekruttering til seniorlag skal hovedsaklig skje fra egne rekker. Derfor må vi sikre størst mulig bredde av spillere i aldersbestemte klasser og ta vare på og utvikle hver enkelt spiller. De «voksne»/etablerte spillerne må ta vel i mot de unge, samtidig som alle må gis mulighet for å delta. Også her gjelder at ingen kan gjennomføre en sesong bare med «de syv beste». Det er spillergruppen/laget som vinner og taper sammen!

Minihåndball

Minihåndball skal først og fremst være moro. Når glede preger ungenes første møte med håndballen er de viktigste forutsetninger lagt for egenutvikling i et forhåpentligvis langt håndball-liv.

I minihåndball får spillerne utfordringer rent teknisk. Med få spillere på hvert lag, får den enkelte spilleren kontakt med ballen samtidig som de lærer seg å følge med treneren. Spillerne motiveres til samspill.

En viktig målsetting er å gi de aktive ungene et spennende tilbud gjennom sosialt spill.

Konkurranseaspektet skal derfor ikke prioriteres. Kameratskap i et harmonisk, trygt miljø skal vektlegges.

Miniene skal ha mindre bane, mindre baller, færre spillere og enklere regler. De deles inn i tre aldersgrupper; 6, 7 og 8 år.

Aldersbestemte lag

Alle aktive medlemmer skal, så langt det er praktisk gjennomførbart, gis mulighet til å spille på et lag. Klubben skal også drive med minihåndball. Dette skal gjennomføres med varierte aktiviteter med hovedvekt på ballspill.

Spillerne skal trene og spille på eget nivå. Dette krever godt samarbeid med trenerne på de ulike lag. Dette er med på å styrke tryggheten i miljøet. Det skal her legges vekt på at alle får rimelig med spilletid i forhold til treningsfremmøte og innsats.

Fra 14 års klassen kan det lages 1-er og 2-er lag basert på prestasjoner, treningsvilje og holdninger.

Fra 16 års klassen er spillerne gamle nok til å spille seniorhåndball.

Målet er å ha lag på hvert alderstrinn for å sikre tilbud til flest mulig og sikre rekruttering til «eldre» lag. Er innsats, holdninger og ferdigheter på plass, kan spillere flyttes permanent opp i seniorstallen.

Lagene reiser på fellesturneringer vedtatt av styret. Turneringer ut over dette avklares med styret på forhånd. Kun lag fra klasse 13 år og oppover har muligheter til å velge turneringer i utlandet.

Ellers følger lagene klubbens opplegg ved sesongavslutning. Alle skal ha mulighet til å spille håndball og utvikle seg mest mulig.

 

Retningslinjer

Klubben følger retningslinjer som gjelder for Norges Idrettsforbund, Norges Håndballforbund og andre relevante organisasjoner/institusjoner.

Aldersklasse Basis
6 – 8 år,
mini
• egne arrangement.
• må ikke nødvendigvis trene i Storhall; kan nytte gymnastikksaler.
9 – 11 år,
9/11 klasse
• 11 årsklassen spiller på stor bane.
• 9-10 årsklassen spiller på liten bane
• ikke tabell.
• alle får spille likt basert på fremmøte på trening.
• fortrinnsvis Storhall, men kan også nytte gymnastikksaler.
12 – 13 år,
12/13 klasse
• tabeller.
• gjerne fellestrening for to lag (bli kjent, kvalitet på trening, etc.).
14 – 18 år,
14/18 klasse
• topping.
• tilbud til alle.
• gjerne fellestrening to lag.

Disponering av spillere fra yngre årstrinn

I enkelte tilfeller kan det likevel være aktuelt å la yngre spillere prøve seg på treninger og i kamp med eldre spillere. Utlån av spillere skal diskuteres/avtales mellom trenerne og ikke mellom mottakende trener og spiller/foreldre.

For deltakelse på trening gjelder følgende retningslinjer

 • Mottakende og avgivende trener skal bli enige om hvilke spillere som blir med.
  • Sportslig leder skal informeres om hvilke spillere som er med og trener/spiller kamper med eldre lag.
  • Ved eventuelle konflikter skal sportslig leder involveres.
  • Hvis det yngste laget har flere spillere som er gode nok til å spille på et eldre lag, bør det lages en rulleringsordning for de aktuelle spillerne.
  • Krav for at spillere skal bli flyttet opp til et eldre lag:
   • God oppførsel på treningene i sin årsklasse.
   • God innsats på treningene i sin årsklasse.
   • Positiv holdning til treningene i sin årsklasse.
   • De skal trene med laget i egen årsklasse.
  • Hvis spillerne ikke oppfyller disse kravene, kan han/hun miste muligheten for å trene med et lag i en eldre årsklasse.
  • Det å avgi spillere skal ikke gå ut over treningene til avgivende lag. Spillerne det gjelder skal først og fremst trene med eget lag.
  • Dersom en spiller flyttes opp permanent, etter samråd med styret og sportslig utvalg, regnes denne å tilhøre det «årskull»

For deltakelse i kamp gjelder følgende retningslinjer

 • Ingen spiller bør spille på mer enn to lag.
 • Ved utlån av spillere skal avgivende og mottakende trener bli enige før spiller informeres/forespørres. Avgivende trener bestemmer hvem som skal få spille med lag høyere opp, men han skal ikke si nei dersom det ikke er en sportslig grunn for dette. Som sportslig grunn gjelder også om belastningen skulle bli for stor for enkeltspillere.
 • Den som leier inn spillere skal sikre at spillere på eget lag/årskull får tilstrekkelig spilletid basert på frammøte og innsats på trening.

Annen disponering

 • Alle må få mulighet til å trene/spille på eget nivå. I enkelte tilfeller kan dette være å trene/spille på et lavere nivå på en/flere ukentlige treninger. I disse tilfeller er det svært viktig med tett oppfølging og samarbeid mellom mottakende og avgivende trener.
 • Skal spilleren brukes i kamper på lavere nivå, må det søkes dispensasjon. Dette gjøres i samarbeid med Sportslig utvalg.

Retningslinjer ved samarbeidslag

 • Ved samarbeid med andre håndballklubber på aldersbestemte lag, skal eget skjema fylles ut både av ÅHK og samarbeidsklubb innen gjeldende frister. Dette skjema finnes på kretsen sin nettside. I tilllegg skal et skjema for retningslinjer for ÅHK ved samarbeidslag signeres av leder fra begge klubber. Et samarbeid kan kun inngås via Sportslig utvalg og styret.
 • Ingen ÅHK lag uten samarbeidsavtale kan ta med spillere fra andre klubber i seriespill. Ved cupspill er dette mulig dersom dette er skriftlig avtalt med arrangør av cup og moderklubb.

Annet

 • Tre fellesturneringer (1 høstcup, 1 romjulscup og Umbro/Rødspette) tilbys lagene i klassene 9 – 18. Tilskudd til turneringer utover fellesturneringene vurderes fra sak til sak – og søknad må i hvert tilfelle leveres styret.
 • Alternativ trening fra 13 årsklassen (turnen, idrettslaget, Sportssenter).
 • Deltakelse i seriespill og i turneringer krever innbetalt medlemskontingent (+ lisens for de det gjelder).

Trenere og lagledere/oppmenn

Senior- og aldersbestemte lag bør ha både trener og lagleder/oppmann (en av disse bør være voksen). Trenere og lagledere/oppmenn bør rekrutteres fortrinnsvis fra egne rekker – som foreldre, spillere f.o.m J/G 15.

Det skal hele tiden jobbes for å øke antallet og tilrettelegge tilbud for videreutvikling, slik at våre trenere og lagledere/oppmenn blir best mulig kvalifiserte.

Trenere og lagledere/oppmenn skal ha nødvendig utstyr til disposisjon. Ved mangler, kontakt materialforvalter.

Dommere

Det må arbeides for å øke antall dommere og gjøre de godt kvalifiserte. Det skal gis tilbud om videreutvikling.

Klubben skal ha en dommerkontakt som tar seg av rekruttering av dommeraspiranter og oppfølging av dommere.

Foreldre og foresatte

Det er ønskelig med så god kontakt som mulig med foreldre/foresatte. Det bør arrangeres to foreldremøter i løpet av en sesong; ett før sesongstart og ett i vårsesongen. Ta gjerne kontakt med styret eller sportslig utvalg for deltakelse på møtene.

ÅHK er en dugnadsdrevet klubb. Det er krevende å drive en klubb med så pass stort aktivitetsnivå som ÅHK, både økonomisk og personellmessig. Bare ulike påmeldinger koster et sekssifret beløp. For å drive klubben trengs det en betydelig frivillig innsats. Det forventes at alle foresatte/foreldre bidrar i et slikt arbeid:

 • I aldersbestemte lag må vi basere oss på at foreldre/foresatte tar rollene som trener og lagleder/oppmann.
 • Hvert enkelt lag må stille med to voksne personer i utvalg/komiteer.
 • Foreldre/foresatte må betjene sekretariat og stille på dugnad i kiosk. Stiller alle blir det kun to ganger i året!
 • Foreldre og foresatte forventes å stille på dugnader.
 • Foreldre og foresatte henstilles om å komme med ideer om dugnader og mulige sponsorer (hva med egen arbeidsgiver?).

Regler for klisterbruk i Gjesdalhallen

 • – Klisterbruk er fra 1.april 2012 kun tillatt i ny hall.
 • – Klisterbruk er kun tillatt for Seniorlag og for 15/18-års lag.
 • – Klister skal oppbevares i egen boks, dette gjelder både oppbevaring og ved påføring av klister.
 • – Tape, klisterfjerner og annet utstyr skal IKKE oppbevares i denne kassen.
 • – Dersom det er klisterflekker på gulv etter kamp/trening skal dette fjernes umiddelbart.
 • – Under kamp skal Sekretariat sammen med trener sørge for at regler for klisterbruk følges.
 • – Det er oppmanns ansvar at regler for klisterbruk følges.
 • – Dersom regler for bruk av klister brytes, vil det medføre at det aktuelle laget ikke får trene/spille kamp med klister for en periode. Varigheten vil bli bestemt av styret i ÅHK.