4. Styrets oppgaver

4. Styrets oppgaver

Generelt

Styrets leder velges ved direkte valg. Andre posisjoner besettes etter konstituering av nytt styre. Arbeidsoppgavene til den enkelte bestemmes også her, og kan variere noe fra år til år, avhengig av det enkelte styremedlems kompetanse og interesser. Eget oppsett over ansvar/oppgaver utarbeides.

Styrets årshjul finnes alltid på vårt nettsted.

Leder

Lederen velges på årsmøtet for ett år om gangen. Ansvaret som leder påligger helt fram til ny leder er valgt. Lederens ansvar og oppgaver er:

 • Innkalle til og lede årsmøtet, styremøter og andre medlemsmøter i klubben.
 • Utarbeide årsberetning.
 • Delegere oppgaver til de respektive ledere og tillitsvalgte.
 • Være bindeledd mellom klubben og Rogaland Håndballkrets, herunder møte på Rogaland Håndballkrets sine møter.
 • Være inspirator og organisator i styret. Påvirke til økt engasjement og gjennomføring av klubbens målsetting.
 • Ha ansvaret for gjennomføring av informasjonsmøter med alle komiteene.

Nestleder

Nestlederen velges på årsmøtet for ett år om gangen og tillegges følgende ansvar og oppgaver:

 • Være stedfortreder for leder i dennes fravær.
 • Bistå leder med hans oppgaver for å sikre at klubben drives etter gjeldende regler.
 • Sende ut fellesmailer om informasjon til de med verv i klubben.
 • Ansvar for politiattest og innsamling av disse.

Økonomileder

 • Tilstrebe at klubben drives økonomisk tilfredsstillende etter de retningslinjer budsjettene legger opp til.
 • Utarbeide regnskapsrapporter og budsjett.
 • Rapportere økonomisk status jevnlig til styret.
 • Søke om kommunale og andre offentlige midler.
 • Oppdatere Brønnøysundregisteret.
 • Kontaktperson mot Idrettsråd og Gjesdal Kommune.

Kasserer

 • Sørge for et oppdatert og fullstendig regnskap.
 • Utbetaling lønn
 • Få regnskapet godkjent av klubbens revisorer.
 • Innrapportere mva og arbeidsgiveravgift til myndigheter.
 • Opptrykk og utdeling av medlemsblanketter til det enkelte lag i begynnelsen av sesongen.
 • Medlemsoppfølging.
 • Ansvar for å hente post og formidle videre.

Sekretær

 • Skrive referat fra årsmøtet, styremøter og andre medlemsmøter og distribuere disse.
 • Skrive årsmelding.
 • Holde oversikt over alle verv i klubben, og oppdatere dette på nettsiden.
 • Ajourholde adelskalendere for seniorspillere og tillitsmenn i klubben.
 • Ansvar for at kamprapporter/dommerskjema ligger i sekretariatet.
 • Ha kontroll/oppfølging av lisenser.

HMS- og IT-ansvarlig

 • Teknisk ansvar for nettsiden.
 • Opplæring hjertestarter.

Informasjonsleder

 • Leder for informasjonskomiteen.
 • Sørge for at relevant informasjon blir formidlet til medlemmer.

Sportslig leder

 • Leder for sportslig utvalg.
 • Ansvar for at både satsingslag og bredde ivaretas.
 • Søke om treningstider i Gjesdalhallen og gymnastikksalene.
 • Kontakt med Rogaland Håndballkrets vedrørende kampoppsett, regelendringer etc.
 • Melde på lag til Rogaland Håndballkrets (seriespill).
 • Ansette trener og utforme trenerkontrakt på seniorlag. Signert kontrakt leveres kasserer for arkivering.

Styremedlemmer

Styremedlemmene velges på årsmøtet for to år av gangen og tillegges følgende ansvar og oppgaver:

 • Møte på styremøtene.
 • Sosiale tiltak og arrangement.
 • Ha ansvar for årsavslutningen i hallen.
 • Ha ansvar for årsavslutningen i hallen.
 • Oppdatere informasjonsheftet ved sesongens start og slutt.
 • Ellers oppgaver man tillegges i forbindelse med konstituering av styret det enkelte år/delegering av oppgaver fra formann.

For alle komiteer og utvalg

Retningslinjer utarbeides av styret og finnes i informasjonsheftet. Disse retningslinjene er ment som en hjelp til å opprette en sentral oversikt over ulike gjøremål, slik at det skal være lett å orientere seg, ikke minst for nye personer som blir valgt inn. Alle komiteer skal skrive referat, og kopi sendes sekretær i styret. Det er komiteens leder som har ansvaret for at retningslinjene blir fulgt.