Infohefte 2013 – 2014 – Oversikt

1. Formålet med informasjonsheftet

 • Å bringe viktig informasjon til Ålgård Håndballklubbs støtteapparat.
 • Å sikre at alle med interesse i klubben vet hva ÅHK sine mål er.
 • Å sikre kontrollert gjennomføring av det arbeidet som utføres i klubben.
 • Å sikre at det arbeidet som gjennomføres i klubben tilfredsstiller relevante krav.
 • Å sikre at de tillitsvalgte kjenner de oppgaver de har påtatt seg.
 • Å sikre at nøkkelinformasjon om klubben tilfaller kommunen ved kulturkontoret og håndballkretsen.
 • Å forbedre den interne kommunikasjonen og informasjonsflyt på alle plan og bedre informasjonen internt i klubben.

Andre viktige informasjonskilder for klubben er Fygaren, som distribueres en gang årlig til alle husstander på Ålgård, og hjemmesiden www.algard-hk.no.

a. Målsetting for Ålgård Håndballklubb – neste 3-5-års periode

Overordnet mål

 • Å ha et best mulig sosialt miljø i klubben.
 • Å kunne gi et så godt sportslig tilbud til medlemmene som mulig ut fra de ressurser klubben har.
 • At rekruttering til seniorlag skal hovedsaklig skje fra egne rekker. Derfor må vi sikre størst mulig bredde av spillere i aldersbestemte klasser og ta vare på og utvikle hver enkelt spiller.
 • Å ha et damelag etablert i 2 divisjon.
 • Selv administrere guttelag til og med 16 år, og alle jentelag.
 • Å rette seg etter de lover og regler som er satt av Rogaland Håndballkrets i regi av Norges Håndballforbunds vedtekter.

Delmål

 • Øke trenerkompetansen gjennom riktig rekruttering og deltakelse på kurs.
 • Ta vare på spillere som slutter, og prøve å rekruttere disse til verv i ÅHK.
 • Fokus på rekruttering i aldersklasser med få spillere.

Virkemiddel for å nå våre målsetninger

 • ÅHK er en stor klubb i kretsen som kan via profilering/stort engasjement gjøre oss populære fra J15 og til seniornivå når spillere fra andre klubber vurderer klubbskifte.
 • Skoleturnering/Natturnering.
 • Samarbeid med andre klubber på aldersbestemte lag.
 • Delta på trenerkurs som arrangeres/arrangere kurs lokalt.

2. Styret og komiteer

Informasjon om styre og komiteer finner du på vårt nettsted www.algard-hk.no


3. Trenere/lagledere/oppmenn – lag

Informasjon om trenere, lagledere og oppmenn finner du på vårt nettsted www.algard-hk.no.


4. Styrets oppgaver

Generelt

Styrets leder velges ved direkte valg. Andre posisjoner besettes etter konstituering av nytt styre. Arbeidsoppgavene til den enkelte bestemmes også her, og kan variere noe fra år til år, avhengig av det enkelte styremedlems kompetanse og interesser. Eget oppsett over ansvar/oppgaver utarbeides.

Styrets årshjul finnes alltid på vårt nettsted.

Leder

Lederen velges på årsmøtet for ett år om gangen. Ansvaret som leder påligger helt fram til ny leder er valgt. Lederens ansvar og oppgaver er:

 • Innkalle til og lede årsmøtet, styremøter og andre medlemsmøter i klubben.
 • Utarbeide årsberetning.
 • Delegere oppgaver til de respektive ledere og tillitsvalgte.
 • Være bindeledd mellom klubben og Rogaland Håndballkrets, herunder møte på Rogaland Håndballkrets sine møter.
 • Være inspirator og organisator i styret. Påvirke til økt engasjement og gjennomføring av klubbens målsetting.
 • Ha ansvaret for gjennomføring av informasjonsmøter med alle komiteene.

Nestleder

Nestlederen velges på årsmøtet for ett år om gangen og tillegges følgende ansvar og oppgaver:

 • Være stedfortreder for leder i dennes fravær.
 • Bistå leder med hans oppgaver for å sikre at klubben drives etter gjeldende regler.
 • Sende ut fellesmailer om informasjon til de med verv i klubben.
 • Ansvar for politiattest og innsamling av disse.

Økonomileder

 • Tilstrebe at klubben drives økonomisk tilfredsstillende etter de retningslinjer budsjettene legger opp til.
 • Utarbeide regnskapsrapporter og budsjett.
 • Rapportere økonomisk status jevnlig til styret.
 • Søke om kommunale og andre offentlige midler.
 • Oppdatere Brønnøysundregisteret.
 • Kontaktperson mot Idrettsråd og Gjesdal Kommune.

Kasserer

 • Sørge for et oppdatert og fullstendig regnskap.
 • Utbetaling lønn
 • Få regnskapet godkjent av klubbens revisorer.
 • Innrapportere mva og arbeidsgiveravgift til myndigheter.
 • Opptrykk og utdeling av medlemsblanketter til det enkelte lag i begynnelsen av sesongen.
 • Medlemsoppfølging.
 • Ansvar for å hente post og formidle videre.

Sekretær

 • Skrive referat fra årsmøtet, styremøter og andre medlemsmøter og distribuere disse.
 • Skrive årsmelding.
 • Holde oversikt over alle verv i klubben, og oppdatere dette på nettsiden.
 • Ajourholde adelskalendere for seniorspillere og tillitsmenn i klubben.
 • Ansvar for at kamprapporter/dommerskjema ligger i sekretariatet.
 • Ha kontroll/oppfølging av lisenser.

HMS- og IT-ansvarlig

 • Teknisk ansvar for nettsiden.
 • Opplæring hjertestarter.

Informasjonsleder

 • Leder for informasjonskomiteen.
 • Sørge for at relevant informasjon blir formidlet til medlemmer.

Sportslig leder

 • Leder for sportslig utvalg.
 • Ansvar for at både satsingslag og bredde ivaretas.
 • Søke om treningstider i Gjesdalhallen og gymnastikksalene.
 • Kontakt med Rogaland Håndballkrets vedrørende kampoppsett, regelendringer etc.
 • Melde på lag til Rogaland Håndballkrets (seriespill).
 • Ansette trener og utforme trenerkontrakt på seniorlag. Signert kontrakt leveres kasserer for arkivering.

Styremedlemmer

Styremedlemmene velges på årsmøtet for to år av gangen og tillegges følgende ansvar og oppgaver:

 • Møte på styremøtene.
 • Sosiale tiltak og arrangement.
 • Ha ansvar for årsavslutningen i hallen.
 • Ha ansvar for årsavslutningen i hallen.
 • Oppdatere informasjonsheftet ved sesongens start og slutt.
 • Ellers oppgaver man tillegges i forbindelse med konstituering av styret det enkelte år/delegering av oppgaver fra formann.

For alle komiteer og utvalg

Retningslinjer utarbeides av styret og finnes i informasjonsheftet. Disse retningslinjene er ment som en hjelp til å opprette en sentral oversikt over ulike gjøremål, slik at det skal være lett å orientere seg, ikke minst for nye personer som blir valgt inn. Alle komiteer skal skrive referat, og kopi sendes sekretær i styret. Det er komiteens leder som har ansvaret for at retningslinjene blir fulgt.


5. Retningslinjer for sportslig utvalg

Oppgaver

 • Utforme sportslig plan- og satsning for Ålgård Håndballklubb.
 • Forme strategi for trening, utvikling og mål for de aldersbestemte lagene.
 • Sørge for at alle spillere har et sportslig tilbud på sitt nivå.
 • Være bindeledd mellom styret og trenerne, og sportslig leder har møteplikt i styret.
 • Utarbeide forslag til fordeling av treningstider og vedtar til de enkelte lag.
 • Fremme spillerutvikling ved å informere om/arrangere kurs, trenerseminar m.m., herunder skaffe ressurspersoner til klubben for å instruere og motivere trenere og spillere.
 • Gjennomføre regelmessige trenermøter, der alle lag har fast kontaktperson i sportslig utvalg.
 • Sammen med foreldre, skaffe trenere på aldersbestemte lag og ta ansvar for disse.
 • Utforme spillerkontrakter for seniorspillere sammen med støtteapparat ved sesongstart (f.o.m. spill i 2. div eller høyere). Kontrakter med økonomisk innhold skal godkjennes av styret.
 • Tilrettelegge for disponering av spillere i henhold til gitte retningslinjer. Dette i samråd med relevante lagledere, spillere og styret.
 • Informere aktuelle lag om klisterreglementet i Gjesdalhallen.
 • Oppdatert «Årshjul for SU» og «Trenerens ABC» skal alltid ligge tilgjengelig på nettsiden.
 • Være med i turneringsoppsett og arrangement.

6. Retningslinjer for aktivitetskomiteen

Oppgaver

 • Komiteen skal peke ut en koordinator/leder som skal være komiteens kontaktperson.
 • Koordinere og administrere fenalårslotteriet før jul og vårlotteriet.
 • Skaffe og koordinere dugnader.
 • Koordinere anskaffelse av klubbeffekter som T-skjorter, gensere osv. i samarbeid med styret.
 • Holde oversikt over draktsett.
 • Turneringsansvar. Planlegge og koordinere alle klubbens turneringer, og ha oversikt over hvem som deltar på hva. Planlegge skoleturnering og miniturnering, herunder merke opp baner og å skaffe dommere og folk til sekretariatet. Anskaffe premier til miniturnering og skoleturnering.
 • Ansvar for anskaffelse og utdeling av diplomer og innsatspokaler til de forskjellige lag ved årsslutt.
 • Organisere salg av inngangsbilletter ved seniorkamper ved spill i 2 div. eller høyere.
 • Henge opp plakater som bekjentgjør ÅHK sine hjemmekamper i nærområdet.

Materialforvalter

Materialforvalter er en egen funksjon som sorterer under aktivitetskomiteen. Materialforvalterens oppgaver og ansvar er:

 • Anskaffe og holde oversikt over klubbens fellesutstyr. Ved større kjøp kreves avklaring med styret.
 • Anskaffelse og distribusjon av klister/klisterfjerner, isposer, tape og annet forbruksmateriell.
 • Ansvar for orden i rekvisita skap og redskapsbu/ballskap.
 • Ved sesongstart, påse at alle lag har egen utstyrt førstehjelpskoffert.

7. Retningslinjer for markedskomiteen

Oppgaver

 • Komiteen skal peke ut en koordinator/leder som skal være komiteens kontaktperson.
 • Administrere eventuell scoringsklubb.
 • Skaffe sponsorer og videreføre eksisterende sponsorkontrakter.
 • Skaffe annonsører og reklameinntekter til Fygaren og reklameskilt i hallen.
 • Sørge for at reklamekontrakter for draktreklame blir fulgt opp.
 • Planlegge og koordinere eventuelle andre inntektsbringende tiltak.

8. Retningslinjer for informasjonskomiteen

Oppgaver

 • Ansvar for at Fygaren kommer ut hver høst.
  • Sørge for at det blir et innholdsrikt blad.
  • Ha kontakt med samarbeidspartnere.
 • Være pådriver for oppdatert og levende nettside.
 • Bruke sosiale medier for å formidle informasjon.

9. Retningslinjer for driftskomiteen

Oppgaver

 • Komiteen skal peke ut en koordinator/leder som skal være komiteens kontaktperson.
 • Sørge for bemanning i bua og sette opp bemanningslister med foreldre fra de enkelte lag etter RHKs terminliste og aktivitetsliste for Gjesdalhallen. Oppdatert bemanningslistehenges opp på kjøkkenet. Trenere og andre komitemedlemmer skal helst ikke benyttes.
 • Sørge for innkjøp av varer for salg i bua, og være påpasselig så en unngår at noen varer går ut på dato. NB! Vær obs ved turneringer – tilstrekkelig vareutvalg.
 • Sørge for hjemmebakt og vurdere vareutvalget.
 • Sørge for å fastsette priser og ha en oversikt over priser sentralt oppslått.
 • Sørge for opplæring og rettledning av nytt personell.
 • Vaktansvarlig møter 45 minutt før kampstart og utfører gjøremål i henhold til instruks. Bua skal være operativ minst 20 minutter før arrangement starter.

10. Retningslinjer for valgkomiteen

Oppgaver

 • I sammen med styret, sørge for at klubben til en hver tid har en organisering som er hensiktsmessig.
 • I god tid før årsmøtet presentere for styret en innstilling på komitesammensetning.

11. Trener og lagleders/oppmanns ABC

Trenere og lagledere/oppmenn er viktige personer i alle lag. Mange spillere har lederne som forbilder, både på og utenfor banen. Ledernes oppførsel og holdninger blir gjerne en norm for hvordan de unge også vil opptre. Dette gjør at det er ansvarsfullt å være trener eller lagleder/oppmann.

Trenerne og lagledere/oppmenn i Ålgård Håndballklubb skal støtte hverandre for å gjøre hverandre gode.

Følgende punkter skal gjelde for treninger, kamper og turneringer

 • Vær ute i god tid.
 • Etter treningene skal alt utstyr (baller, vester, kjegler etc.) ryddes på plass.
 • Sørg for at førstehjelpsvesken er på plass, og at den inneholder nødvendig utstyr (ispose, tape, saks, plaster etc.). Ved mangler, kontakt materialforvalter.
 • Påse at spillerne er korrekt antrukket (riktig kombinasjon av kampdrakt), og at kamprapporten blir korrekt utfylt.
 • Hilse på dommerne og motstandernes lagledere, og ønske dem lykke til.
 • Støtte spillerne gjennom oppmuntrende opptreden; kommentarer skal være konstruktive! Spillere som har gjort sitt beste, fortjener alltid ros, uansett resultat.
 • Din opptreden påvirker spillerne, positivt eller negativt. Vær positiv overfor egne spillere, motstandere og dommere. Alle kan gjøre feil!
 • Dommerne gjør en viktig og vanskelig jobb. Unngå negative tilrop mot dommerne selv om du er uenig i avgjørelsen. Dette gjelder også fra tribunen. Husk ditt ansvar som forbilde.
 • Påse at spillerne takker motstanderne for kampen, uansett resultat. Takk selv både dommere og motstandernes lagledere. Ta både seier og tap med fornuft.
 • Når dagens kamp gjennomgås, er det meget viktig å være konstruktiv, og å fremheve det positive. Legg vekt på å behandle spillerne rettferdig. Unngå å favorisere.
 • Etter sesongslutt skal lagets årsrapport leveres styret, sammen med klubbutstyr og lagets draktsett.

12. Trenerens/oppmanns/sekretariatets ansvar

Hvert lag skal ha minst en trener og en lagleder/oppmann (foreldre-kontakt). Disse fordeler ansvaret/oppgavene mellom seg slik det er beskrevet under. De har et felles ansvar for å følge treners/lagleders/oppmannens ABC, og de oppgaver som er beskrevet nedenfor.

Trenerens ansvar

 • Det skal være minimum en trener per lag.
 • Kontaktperson mellom sportslig utvalg og laget.
 • Trene laget i henhold til de tildelte treningstider.
 • Legge opp og gjennomføre treningsprogram.
 • Lede laget sammen med lagleder/oppmann i håndballkamper (serie og turneringer).
 • Lagets opptreden både på og utenfor banen.
 • Sende spillere fra og med 13 års klassen til sonesamlinger som arrangeres av kretsen. Det skal tungtveiende grunner til for ikke å gjøre dette.
 • Ta vare på hele troppen i trening og kamp; la alle få mulighet til å delta og utvikle seg. Ingen kan gjennomføre en sesong med bare «de syv beste»!
 • Ved ulykker på kamper er trener ansvarlig for at skaden noteres på kampprotokoll. Husk at både dommer og trener skal signere.
 • Ved ulykker på treninger er trener ansvarlig for at det skrives rapport om hendelsesforløpet og omfang av skaden. Skadeskjema fylles ut. Skadeskjema finnes på vår nettside.
 • Ved skade: være ansvarlig for spilleren og få spilleren til medisinsk behandling i henhold til behov. Kontakte foreldre/foresatte umiddelbart.
 • Gjøre seg kjent med spillere som lider av spesielle sykdommer f.eks diabetes, astma, epilepsi ol. og sette seg inn i hva som kreves ved en eventuell anfall/episode.

Lagleder/oppmanns ansvar

 • Det skal være en lagleder/oppmann per lag. Lagleder/oppmann velges for 1 år av gangen.
 • Ansvarlig for den ikke-sportslige driften av laget, og bistå trener med den sportslige drift av laget.
 • Ta vare på kampprotokoller fra serie- og turneringskamper som danner grunnlaget for sesongrapport.
 • Ved årsavslutning – skrive lagets årsrapport og, sammen med trener, foreslå kandidater til innsatspokal (fra og med 12 år).
 • Ansvarlig for lagets drakter og annet klubbutstyr som laget besitter. Kampdrakt skal aldri brukes på trening, og skal alltid brukes korrekt på kamp. Trenere/lagledere som er rundt benken, skal i kampsammenheng alltid være korrekt antrukket i ÅHK sin overtrekksdress/t-skjorte.
 • Gi tilbakemelding til trener om hvilke spillere som kan delta på kampene.
 • Ved omberammet kamp er laget selv ansvarlig for å skrive ut, og ta med ny kamprapport.
 • Innkreving av kontingent innen avtalte frister. Oversikt kan fås hos kasserer.
 • Holde oversikt over spillernes forsikringsinnbetalinger, adresse, telefon og fødselsdato. Oppdaterte laglister skal fortløpende sendes kasserer og IT ansvarlig.
 • Tilrettelegge reiseopplegg i forbindelse med seriekamper og turneringer. Husk å fylle ut skjema ved eventuell utgiftsrefusjon og lever dette, sammen med bilag, til kasserer. Skjema for utgiftsrefusjon finnes på våre nettsider. NB! Ved kamp i Nordfylket vil fergeutgifter kun bli refundert ved bruk av fergekort (bruk av dette gir mye rabatt). Dette kortet kan fås hos formann. Husk også at dersom ungdommene har busskort, så reiser de gratis på fergene.
 • Bindeledd mellom foreldrene og laget.
 • Skaffe folk til dugnader.
 • Gjennomføre foreldremøter minimum 2 ganger per år, fortrinnsvis høst og vår.
 • Bistå i å arrangere en felles avslutning for lagene etter sesongslutt.
 • Levere lodd/loddbøker og sikre at pengene kommer inn og blir levert lotteriansvarlig til avtalt tid.
 • Melde på lag til turneringer via nestleder i klubben.
 • I samråd med trener skal oppmann holde orden på spillere på turneringer og på kamper.
 • Historien har vist at godt støtteapparat gjennom god «voksentetthet» og positivt og bredt engasjement gir bedre trivsel og større sportslig framgang.
 • Skaffe dommere til kampene for Minier, G/J-9 tom G/J-11 år og andre kamper det må skaffes dommer til. Minimum alder på dommere skal være 15 år. På nettsiden ligger det en oversikt over klubbens dommere. I sekretariatkofferten ligger skjema for dommerregning.
 • Kretsen har pålagt klubbene at alle kamper skal gjennomføres, selv om dommer melder forfall eller ikke møter. Erstatning må skaffes så langt det er mulig.
 • Det er oppmannens ansvar å påse at regler for klisterbruk holdes.
 • Når arrangement er slutt, skal det ryddes i hall og garderober.

Sekretariatoppgaven:

 • Oppmann må fremskaffe foreldre til sekretariatoppgavene i de årsklasser dette kreves. Her må laget ha minst 2 personer på hver kamp. Oppmann evnt. egen oppnevnt sekretariatansvarlig for hvert lag, må sørge for bemanning av sekretariatet til kampene og sette opp turnuslinjer med foreldre fra de enkelte lag. Trenere og andre komitemedlemmer skal helst ikke benyttes.
 • Sørge for opplæring av personell og informasjon om nye forhold knyttet til oppgaven i sekretariatet. (styret har ansvar for å holde kurs i forkant av hver sesong). Sekretæren skal ringe inn resultat, og de som spiller siste kamp den aktuelle dag/helg, skal legge alle kamprapportene i konvolutt – og sende de samlet til oppgitt adresse.
 • Ved kampavvikling anbefales det at en har en presentasjon av lagene og opplyser om hvem som scorer mål. Gjelder kamper fra J/G-14 og oppover.
 • Kontrollere at sekretariatsmappe og øvrig utstyr er i orden og på plass. Eventuelle mangler meldes til styret.
 • Under kamp skal Sekretariat sammen med trener sørge for at regler for klisterbruk følges.

13. Treningstider – oversikt

Informasjon om lag og treningstider finner du på vårt nettsted www.algard-hk.no


14. Medlemsinnsats

Alle familier/lag må delta på noen dugnader i løpet av sesongen. Dette gjelder både for lag og spillere.

Alle medlemmer får utdelt loddbøker 2 ganger i året. Dette er en viktig inntektskilde for klubben, der alle medlemmer selv har mulighet for å gjøre en enkel dugnad. Noen velger å ”kjøpe” loddboken selv, mens andre vil gjøre denne dugnaden – og ÅHK kan da holde medlemskontingenten på et lavere nivå.

Klubbdugnader: foreldre/foresatte og evt. spillere hvor dette lar seg gjøre (i henhold til arbeidsoppgaver/krav til alder).

Dugnader i forbindelse med arrangement i hallen så som sekretariat, bu-salg, årsfest etc.: foreldre/foresatte.

Inntekter fra dugnader klubben tar på seg tilfaller klubben i sin helhet. Klubbdugnader skal ha fortrinn fremfor lagsdugnader. Lag som bidrar til å skaffe inntekter via klubbdugnader vil kunne tilgodeses mer enn andre i forbindelse med midler til turneringer etc.

Lagsdugnader vil fortsatt være tillatt. Det er bare positivt at noen tar initiativ til, og gjennomfører dugnader i andre kommuner hvor inntektene skal gå til eget lag, forutsatt at samme lag bidrar med sin andel i klubbdugnader. Inntekter fra slike dugnader går direkte til klubben. Laget får så tilbakebetalt 70 % av inntektene i forbindelse med turer/arrangement, mens 30 % går til drift av klubben.

Medlemskontingent/lisens

Informasjon om medlemskontingent og medlemskap finner du på vårt nettsted.

Trenere/oppmenn og medlemmer av styre og komiteer er automatisk medlemmer av klubben, men betaler ingen medlemskontingent. Klubben betaler lisens for de trenere som trener lag fra nivå 18 år og oppover, jfr. NHFs retningslinjer.

Trenere og lagledere/oppmenn er ikke fritatt for å betale medlemskontingent for sine barn.

En spiller som ikke har betalt kontingent (og lisens for dem det gjelder), får ikke spille kamper. Lagleder/oppmann er ansvarlig for å påse at kontingent er betalt.

Spiller som slutter i løpet av sesongen får ikke tilbakebetalt kontingent.

Forsikringer: Ålgård Håndballklubb benytter seg av NHFs regler for bruk av lisens ved ulykkesforsikring


15. Retningslinjer ÅHK

Generelt

Alle skal gjøre sitt beste for å skape og verne om det sosiale samvær i klubben. Dette gjelder både spillere, ledere, trenere, oppmenn, dommere og foreldre.

Arrangement, kamper, møter o.l. kunngjøres i god tid, på hjemmesiden/facebook og eventuelt i lokalavisen og på nærmere angitt steder. Intern informasjon fra styret til trenere sendes på mail og kommuniseres via hjemmesiden.

I løpet av sesongen skal alle aldersbestemte lag få tilbud om minst to turneringer. Ønsker lag å delta på flere – kan det søkes om støtte via styret.

Ved sesongslutt skal det arrangeres felles avslutning for klubben med utdeling av diplomer og innsatspokaler. Innsatspokal utdeles til enkeltespillere fra og med aldersklasse 12 år. Det enkelte lag står fritt til å arrangere egen årsavslutning i tillegg.

Gjennom sesongen skal styret kalle inn til to felles møter med trenere, dommere og de ulike komiteene.

Styret er ansvarlig for rekruttering og oppfølging av trenere (enten direkte eller via sportslig utvalg).

Det er medlemmenes oppgave å informere om problemer, stille spørsmål og komme med forslag til styret. Dette gjøres via trenere, lagledere/oppmenn, sportslig utvalg, direkte til styret, på fellesmøtene, via mail eller på årsmøtet.

ÅHK tar avstand fra bruk av rusmidler. Det er forbudt å være påvirket av rusmidler i forbindelse med egne arrangement eller deltakelse i andres arrangement. Dette gjelder alt personell. Vedkommende skal utestenges fra videre deltakelse eller bortvises/hjemsendes. Hjemsending må betales av den enkelte spiller (senior) eller foreldre/foresatte (aldersbestemt).

Trenere, lagledere/oppmenn og øvrige personer som har tillitsverv, har plikt til å gjøre seg kjent med klubbens retningslinjer. Trenere og lagledere/oppmenn for senior- og aldersbestemte lag skal igjen gjøre retningslinjene kjent for spillerne.

 

Politiattest

Styret i Norges idrettsforbund vedtok i 2008 at norsk idrett skal kreve politiattest. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige. Alle trenere og oppmenn i ÅHK må levere godkjent Politiattest til nestleder. Søknad om politiattest finnes du her: www.idrett.no.

Trening og deltakelse i kamp

Spillere, trenere, lagledere/oppmenn og andre ledere skal representere ÅHK på en verdig måte, både i påkledning og oppførsel.

Treningsregler:

 • Både trenere og spillere skal møte presis til trening. Trenere som ikke kan møte på trening skal, så sant det er mulig, gi beskjed på forhånd og skaffe stedfortreder. Hvis trener ikke møter, er treningen avlyst. J/G 16 og 18 samt seniorlag kan gjennomføre treningen med for eksempel kapteinen som ansvarlig leder.
 • Det forventes at alle gjør sitt beste ved utførelse av øvelser og jobber minst like hardt på trening som i kamp. Vær ikke redd for å gjøre feil, det er feilene vi lærer av. Også trenere må akseptere at det gjøres feil!
 • Spillere med sykdom eller skade skal ikke delta på trening hvis det er fare for at skadene kan forverres eller at spilleren kan skade andre. Det er spillernes/foreldrenes plikt å melde fra om dette til trener. Spillerne skal ikke bruke andres drikkeflasker.
 • Fra J/G 16 skal trenere forlange at fravær fra trening meldes på forhånd.
 • Usportslig opptreden som kjefting, banning, krangling og antydning til mobbing aksepteres ikke og kan føre til utvisning fra trening. Alle skal være med å skape et godt treningsmiljø. Det får vi ved å vise en positiv holdning til medspillere og ledere. Forsøk å finne feil hos deg selv før du klager på andres feil. Yt selv før du krever av andre!
 • Snakk gjerne med treneren og/eller lagleder/oppmann! Spør om hvordan han/hun synes det går med deg. Treneren gir deg råd og veiledning så godt som mulig. La heller ikke treneren tro at alt er bra hvis det ikke er det. Ta opp problemer og si hva du mener, slik at misforståelser kan bli oppklart. Treneren skal også aktivt forsøke å ordne opp i forhold han/hun antar kan være et problem for enkeltspillere.
 • Fra og med aldersklasse 14 år må spillere selv holde egen ball. Annet personlig utstyr som nyttes på trening bekostes også av den enkelte. Trener får utdelt klister/klisterfjerner, isposer og tape fra materialforvalter.
 • Trener/lagleder/oppmann er ansvarlig for og skal følge opp at garderobe og dusj er ryddig etter hver trening/kamp. Spillere fra 12 år og oppover må forventes å kunne rydde selv.
 • Alle, både trenere, lagledere og spillere plikter å ta vare på klubbens fellesutstyr og sette det tilbake i utstyrsrommet etter bruk. Representanter for klubben som utfører hærverk på klubbens eller andres utstyr og lokaliteter er selv erstatningspliktig.

Deltakelse i kamp:

 • For å kunne delta i offisielle kamper skal medlemskontingent og evt. spillerlisens være betalt.
 • Alle møter presis til avtalt tid og sted. Den som ikke kan møte skal varsle trener/lagleder/oppmann så snart som mulig.
 • Spillerne skal følge treners/lagleders anvisninger både ved oppvarming og under kamp og opptre som et samlet lag.
 • Alle gjør sitt beste i kamp. Husk å oppmuntre dine medspillere, spesielt i motgang. Kjefting o.l. fører til usikkerhet og dårlig stemning i laget. Dette gjelder både mellom spillere og fra trener/lagleder. Kommentarer og tilrop skal være konstruktive!
 • Usportslig opptreden, herunder banning, kjefting og ydmyking, både før, under og etter kampen overfor medspillere, motspillere, trenere/lagledere eller dommere aksepteres ikke. Husk at du representer ÅHK!
 • Alle som representerer klubben skal behandle dommere seriøst. Det skal være trivelig å dømme ÅHKs lag. Lagledere skal hilse på dommerne før kampen og takke for kampen etterpå.
 • Spillerdrakt skal være rød. Ved bortekamper hvor hjemmelag spiller i rødt, nyttes markeringsvester eller eventuelt «bortedrakter» for lag som selv har anskaffet dette. Bortedrakter kan kun kjøpes inn/brukes etter avtale med styret.

Seniorlag

Det er et mål å kunne gi lagets seniorspillere utviklingsmuligheter og mulighet til å hevde seg godt på kretsplan. Det legges ned betydelig ressurser i seniorlaget. Som motytelse må spillerne inngå en spillerkontrakt som bl.a. innebærer forpliktelse til dugnad (gjelder fra 2. div og høyere).

Rekruttering til seniorlag skal hovedsaklig skje fra egne rekker. Derfor må vi sikre størst mulig bredde av spillere i aldersbestemte klasser og ta vare på og utvikle hver enkelt spiller. De «voksne»/etablerte spillerne må ta vel i mot de unge, samtidig som alle må gis mulighet for å delta. Også her gjelder at ingen kan gjennomføre en sesong bare med «de syv beste». Det er spillergruppen/laget som vinner og taper sammen!

Minihåndball

Minihåndball skal først og fremst være moro. Når glede preger ungenes første møte med håndballen er de viktigste forutsetninger lagt for egenutvikling i et forhåpentligvis langt håndball-liv.

I minihåndball får spillerne utfordringer rent teknisk. Med få spillere på hvert lag, får den enkelte spilleren kontakt med ballen samtidig som de lærer seg å følge med treneren. Spillerne motiveres til samspill.

En viktig målsetting er å gi de aktive ungene et spennende tilbud gjennom sosialt spill.

Konkurranseaspektet skal derfor ikke prioriteres. Kameratskap i et harmonisk, trygt miljø skal vektlegges.

Miniene skal ha mindre bane, mindre baller, færre spillere og enklere regler. De deles inn i tre aldersgrupper; 6, 7 og 8 år.

Aldersbestemte lag

Alle aktive medlemmer skal, så langt det er praktisk gjennomførbart, gis mulighet til å spille på et lag. Klubben skal også drive med minihåndball. Dette skal gjennomføres med varierte aktiviteter med hovedvekt på ballspill.

Spillerne skal trene og spille på eget nivå. Dette krever godt samarbeid med trenerne på de ulike lag. Dette er med på å styrke tryggheten i miljøet. Det skal her legges vekt på at alle får rimelig med spilletid i forhold til treningsfremmøte og innsats.

Fra 14 års klassen kan det lages 1-er og 2-er lag basert på prestasjoner, treningsvilje og holdninger.

Fra 16 års klassen er spillerne gamle nok til å spille seniorhåndball.

Målet er å ha lag på hvert alderstrinn for å sikre tilbud til flest mulig og sikre rekruttering til «eldre» lag. Er innsats, holdninger og ferdigheter på plass, kan spillere flyttes permanent opp i seniorstallen.

Lagene reiser på fellesturneringer vedtatt av styret. Turneringer ut over dette avklares med styret på forhånd. Kun lag fra klasse 13 år og oppover har muligheter til å velge turneringer i utlandet.

Ellers følger lagene klubbens opplegg ved sesongavslutning. Alle skal ha mulighet til å spille håndball og utvikle seg mest mulig.

 

Retningslinjer

Klubben følger retningslinjer som gjelder for Norges Idrettsforbund, Norges Håndballforbund og andre relevante organisasjoner/institusjoner.

Aldersklasse Basis
6 – 8 år,
mini
• egne arrangement.
• må ikke nødvendigvis trene i Storhall; kan nytte gymnastikksaler.
9 – 11 år,
9/11 klasse
• 11 årsklassen spiller på stor bane.
• 9-10 årsklassen spiller på liten bane
• ikke tabell.
• alle får spille likt basert på fremmøte på trening.
• fortrinnsvis Storhall, men kan også nytte gymnastikksaler.
12 – 13 år,
12/13 klasse
• tabeller.
• gjerne fellestrening for to lag (bli kjent, kvalitet på trening, etc.).
14 – 18 år,
14/18 klasse
• topping.
• tilbud til alle.
• gjerne fellestrening to lag.

Disponering av spillere fra yngre årstrinn

I enkelte tilfeller kan det likevel være aktuelt å la yngre spillere prøve seg på treninger og i kamp med eldre spillere. Utlån av spillere skal diskuteres/avtales mellom trenerne og ikke mellom mottakende trener og spiller/foreldre.

For deltakelse på trening gjelder følgende retningslinjer

 • Mottakende og avgivende trener skal bli enige om hvilke spillere som blir med.
  • Sportslig leder skal informeres om hvilke spillere som er med og trener/spiller kamper med eldre lag.
  • Ved eventuelle konflikter skal sportslig leder involveres.
  • Hvis det yngste laget har flere spillere som er gode nok til å spille på et eldre lag, bør det lages en rulleringsordning for de aktuelle spillerne.
  • Krav for at spillere skal bli flyttet opp til et eldre lag:
   • God oppførsel på treningene i sin årsklasse.
   • God innsats på treningene i sin årsklasse.
   • Positiv holdning til treningene i sin årsklasse.
   • De skal trene med laget i egen årsklasse.
  • Hvis spillerne ikke oppfyller disse kravene, kan han/hun miste muligheten for å trene med et lag i en eldre årsklasse.
  • Det å avgi spillere skal ikke gå ut over treningene til avgivende lag. Spillerne det gjelder skal først og fremst trene med eget lag.
  • Dersom en spiller flyttes opp permanent, etter samråd med styret og sportslig utvalg, regnes denne å tilhøre det «årskull»

For deltakelse i kamp gjelder følgende retningslinjer

 • Ingen spiller bør spille på mer enn to lag.
 • Ved utlån av spillere skal avgivende og mottakende trener bli enige før spiller informeres/forespørres. Avgivende trener bestemmer hvem som skal få spille med lag høyere opp, men han skal ikke si nei dersom det ikke er en sportslig grunn for dette. Som sportslig grunn gjelder også om belastningen skulle bli for stor for enkeltspillere.
 • Den som leier inn spillere skal sikre at spillere på eget lag/årskull får tilstrekkelig spilletid basert på frammøte og innsats på trening.

Annen disponering

 • Alle må få mulighet til å trene/spille på eget nivå. I enkelte tilfeller kan dette være å trene/spille på et lavere nivå på en/flere ukentlige treninger. I disse tilfeller er det svært viktig med tett oppfølging og samarbeid mellom mottakende og avgivende trener.
 • Skal spilleren brukes i kamper på lavere nivå, må det søkes dispensasjon. Dette gjøres i samarbeid med Sportslig utvalg.

Retningslinjer ved samarbeidslag

 • Ved samarbeid med andre håndballklubber på aldersbestemte lag, skal eget skjema fylles ut både av ÅHK og samarbeidsklubb innen gjeldende frister. Dette skjema finnes på kretsen sin nettside. I tilllegg skal et skjema for retningslinjer for ÅHK ved samarbeidslag signeres av leder fra begge klubber. Et samarbeid kan kun inngås via Sportslig utvalg og styret.
 • Ingen ÅHK lag uten samarbeidsavtale kan ta med spillere fra andre klubber i seriespill. Ved cupspill er dette mulig dersom dette er skriftlig avtalt med arrangør av cup og moderklubb.

Annet

 • Tre fellesturneringer (1 høstcup, 1 romjulscup og Umbro/Rødspette) tilbys lagene i klassene 9 – 18. Tilskudd til turneringer utover fellesturneringene vurderes fra sak til sak – og søknad må i hvert tilfelle leveres styret.
 • Alternativ trening fra 13 årsklassen (turnen, idrettslaget, Sportssenter).
 • Deltakelse i seriespill og i turneringer krever innbetalt medlemskontingent (+ lisens for de det gjelder).

Trenere og lagledere/oppmenn

Senior- og aldersbestemte lag bør ha både trener og lagleder/oppmann (en av disse bør være voksen). Trenere og lagledere/oppmenn bør rekrutteres fortrinnsvis fra egne rekker – som foreldre, spillere f.o.m J/G 15.

Det skal hele tiden jobbes for å øke antallet og tilrettelegge tilbud for videreutvikling, slik at våre trenere og lagledere/oppmenn blir best mulig kvalifiserte.

Trenere og lagledere/oppmenn skal ha nødvendig utstyr til disposisjon. Ved mangler, kontakt materialforvalter.

Dommere

Det må arbeides for å øke antall dommere og gjøre de godt kvalifiserte. Det skal gis tilbud om videreutvikling.

Klubben skal ha en dommerkontakt som tar seg av rekruttering av dommeraspiranter og oppfølging av dommere.

Foreldre og foresatte

Det er ønskelig med så god kontakt som mulig med foreldre/foresatte. Det bør arrangeres to foreldremøter i løpet av en sesong; ett før sesongstart og ett i vårsesongen. Ta gjerne kontakt med styret eller sportslig utvalg for deltakelse på møtene.

ÅHK er en dugnadsdrevet klubb. Det er krevende å drive en klubb med så pass stort aktivitetsnivå som ÅHK, både økonomisk og personellmessig. Bare ulike påmeldinger koster et sekssifret beløp. For å drive klubben trengs det en betydelig frivillig innsats. Det forventes at alle foresatte/foreldre bidrar i et slikt arbeid:

 • I aldersbestemte lag må vi basere oss på at foreldre/foresatte tar rollene som trener og lagleder/oppmann.
 • Hvert enkelt lag må stille med to voksne personer i utvalg/komiteer.
 • Foreldre/foresatte må betjene sekretariat og stille på dugnad i kiosk. Stiller alle blir det kun to ganger i året!
 • Foreldre og foresatte forventes å stille på dugnader.
 • Foreldre og foresatte henstilles om å komme med ideer om dugnader og mulige sponsorer (hva med egen arbeidsgiver?).

Regler for klisterbruk i Gjesdalhallen

 • – Klisterbruk er fra 1.april 2012 kun tillatt i ny hall.
 • – Klisterbruk er kun tillatt for Seniorlag og for 15/18-års lag.
 • – Klister skal oppbevares i egen boks, dette gjelder både oppbevaring og ved påføring av klister.
 • – Tape, klisterfjerner og annet utstyr skal IKKE oppbevares i denne kassen.
 • – Dersom det er klisterflekker på gulv etter kamp/trening skal dette fjernes umiddelbart.
 • – Under kamp skal Sekretariat sammen med trener sørge for at regler for klisterbruk følges.
 • – Det er oppmanns ansvar at regler for klisterbruk følges.
 • – Dersom regler for bruk av klister brytes, vil det medføre at det aktuelle laget ikke får trene/spille kamp med klister for en periode. Varigheten vil bli bestemt av styret i ÅHK.