Vår klubbhåndbok

Arbeidet med revidering av klubbhåndboken for sesongen 2020 /2021 er i år forsinket grunnet mye som skal på plass i ny hall, samt merarbeid i forhold til Covid 19. Alt er merket med dato øverst for når det er revidert.

Formålet med denne klubbhåndbok er å gi foreldre/foresatte, spillere, trenere/oppmenn og andre ÅHK – involverte et samlet dokument for klubbens prinsipper og retningslinjer. I klubben vår er det mange som er i sving gjennom en håndballsesong. Både spillere, trenere, oppmenn, foreldre/foresatte, dommere og mange andre med ulike verv i klubben. I takt med at vi har vokst, vokser også behovet for informasjon. Mange ulike behov for de ulike gruppene, men i klubbhåndboken vil dere finne svar på de viktigste spørsmålene om hvordan klubben er organisert og hva det innebærer å være en del av klubben. Før oppstart av hver sesong, innen 1.september, reviderer styret klubbhåndboken. Dokumentene i klubbhåndboken er merket med dato for revidering. Alle må selv sørge for å holde seg oppdatert.  Noe vil være nytt fra sesong til sesong, og noe er som forrige sesong. På kontaktinformasjon og organisering av ÅHK vil dere finne mailadresser og informasjon om hvem dere skal kontakte for ulike spørsmål.
Årsmøtet er klubbens øverste organ. I tillegg til daglig leder består ÅHK av styre, valgkomite, markedskomite, sportslig utvalg, kioskkomite, kontrollkomite, arrangementskomite, driftskomite m.m
Ønsker du å bidra inn med din kompetanse så ta kontakt. Vi trenger stadig påfyll av gode folk.

Spesielt om smittevern trening og kamp