Oppmanns oppgaver og ansvar

Ansvarlig for den ikke-sportslige driften av laget, men bistå trener med den sportslige drift av laget ved behov.

Ved sesongstart

Det er en del oppgaver som må prioriteres ved oppstart:

 • Få inn oversikt over spillernes navn, adresse, mail, telefon og fødselsdato og forsikringsinnbetalinger. Er spillerne under 18 år må en ha kontaktinformasjon til foreldre/foresatte. Det er svært viktig at en prioriterer dette ved oppstart. Listene er viktige for fremdriften i mange ledd i klubben under oppstart av ny sesong.
 • Ansvarlig for lagets drakter og annet klubbutstyr som laget besitter. Kampdrakt skal aldri brukes på trening, og skal alltid brukes korrekt på kamp. Trenere/lagledere som er rundt benken, skal i kampsammenheng alltid være korrekt antrukket i ÅHK sin overtrekksdress/t-skjorte. Hvert lag får 2 stk overtrekks drakter ved behov for nye/flere kontaktes draktansvarlig http://www.algard-hk.no/aktivitetskomite/
 • Innkreving av kontingent innen avtalte frister. Lister vil en få tilsendt.
 • Få en god dialog mellom foreldre/foresatte og laget og være bindeledd mellom disse.
 • Sammen med trener gjennomføre foreldremøter minimum 2 ganger per år, fortrinnsvis høst og vår. (Oppstart og planlegging ny sesong)

Gjennom sesongen

 • Skaffe folk til dugnader når en mottar behov fra dugnadsansvarlig.
 • Ta vare på kampprotokoller fra serie- og turneringskamper som danner grunnlaget for sesongrapport.
 • Levere lodd/loddbøker sammen med innbetalingskvittering til loddansvarlig. (Pengene settes inn i banken for hvert lag, informasjon om hvordan dette gjøres leveres ut med loddbøkene av loddansvarlig i klubben)

I forbindelse med kamper/turneringer

 • Gi tilbakemelding til trener om hvilke spillere som kan delta på kampene.
 • Ved omberammet kamp er laget selv ansvarlig for å skrive ut, og ta med ny kamprapport.
 • I samråd med trener skal oppmann ha fokus på god opptreden på spillere i turneringer og på kamper.
 • Skaffe dommere til kampene for Mini spillere, G/J-9 tom G/J-11 år og andre kamper det må skaffes dommer til. Minimum alder på dommere skal være 15 år. På nettsiden ligger det en oversikt over klubbens dommere. http://www.algard-hk.no/dommere/
 • Har du spørsmål så ta kontakt med dommerkoordinator http://www.algard-hk.no/sportslig-utvalg/ I sekretariatkofferten ligger skjema for dommerregning.
 • Regionen/kretsen har pålagt klubbene at alle kamper skal gjennomføres, selv om dommer melder forfall eller ikke møter. Erstatning må skaffes så langt det er mulig.
 • Når arrangement er slutt, skal det ryddes i hall og garderober.
 • Melde på lag til turneringer via leder i aktivitetskomiteen. Se under avsnittet turneringer.

Reiser, utgifter og refusjon av disse

 • Tilrettelegge reiseopplegg i forbindelse med seriekamper og turneringer. Husk å fylle ut skjema ved eventuell utgifts refusjon. Disse leveres til daglig leder for godkjenning. Skjema for utgifts refusjon finner du her. http://www.algard-hk.no/skjema/
  NB! Ved kamp i Nordfylket vil fergeutgifter kun bli refundert ved bruk av fergekort (bruk av dette gir mye rabatt). Dette kortet kan fås hos daglig leder. Husk også at dersom ungdommene har busskort, så reiser de gratis på fergene.

 

Sekretariatsoppgaven

Oppmann må fremskaffe foreldre til sekretariatsoppgavene i de årsklasser dette kreves.

Her må laget ha minst 2 personer på hver kamp. Oppmann, eventuelt egen oppnevnt sekretariatansvarlig for hvert lag, må sørge for bemanning av sekretariatet til kampene og sette opp turnuslinjer med foreldre fra de enkelte lag. Trenere, oppmenn og andre komitemedlemmer skal helst ikke benyttes, men kan forespørres ved behov.

 • Alle lag må selv skrive ut sine kamprapporter. (Her anbefaler vi at det gjøres frem til jul og etter jul og at disse legges samlet i mappe i sekretariats kofferten merket lag) Du vil finne disse på nettsiden til ÅHK, under ditt lag, når kampoppsett er klart
 • Sørge for opplæring av personell og informasjon om nye forhold knyttet til oppgaven i sekretariatet. Styret har ansvar for å holde kurs i forkant av hver sesong.
 • Sekretariatet skal ringe inn resultat, og de som spiller siste kamp den aktuelle dag/helg, skal legge alle kamprapportene i konvolutt – og sende de samlet til oppgitt adresse.
 • Ved kampavvikling anbefales det at en har en presentasjon av lagene og opplyser om hvem som scorer mål. Gjelder kamper fra J/G-14 og oppover.
 • Kontrollere at sekretariats mappe og øvrig utstyr er i orden og på plass. Eventuelle mangler meldes til styret.
 • Under kamp skal sekretariat sammen med trener og oppmann sørge for at regler for klisterbruk følges. Se mer under punktet klisterbruk.

Sesongslutt

Vi anbefaler alle å jobbe parallelt med sesongoppstart når en sesong avsluttes.
Få kartlagt hvem som ønsker å fortsette av spillere, oppmenn, trener slik at man får en god sesongstart.

 • Ved årsavslutning – skrive lagets årsrapport og, sammen med trener, foreslå kandidater til innsatspokal (fra og med 12 år).
 • Bistå i å arrangere en felles avslutning for lagene etter sesongslutt.