Retningslinjer i Ålgård håndballklubb

Generelle retningslinjer Ålgård håndballklubb

Alle skal gjøre sitt beste for å skape og verne om det sosiale samvær i klubben og behandle lokaler og utstyr som stilles til disposisjon på en god måte.
Dette gjelder både spillere, ledere, trenere, oppmenn, dommere og foreldre/foresatte.
Det er medlemmenes oppgave å informere om problemer, stille spørsmål og komme med forslag til styret. Dette gjøres via trenere, lagledere/oppmenn, sportslig utvalg, direkte til styret, på fellesmøtene, via mail eller på årsmøtet.
ÅHK tar avstand fra bruk av rusmidler. Det er forbudt å være påvirket av rusmidler i forbindelse med egne arrangement eller deltakelse i andres arrangement. Dette gjelder alt personell. Vedkommende skal utestenges fra videre deltakelse eller bortvises/hjemsendes. Hjemsending må betales av den enkelte spiller (senior) eller foreldre/foresatte (aldersbestemt).
Ålgård Håndballklubb er registrert som se & bli sett klubb. Vi ber alle lese her: http://avogtil.no/sone/se-og-bli-sett/
Trenere, lagledere/oppmenn og øvrige personer som har tillitsverv har plikt til å gjøre seg kjent med klubbens retningslinjer. Trenere og lagledere/oppmenn for senior- og aldersbestemte lag skal igjen gjøre retningslinjene kjent for spillerne.
ÅHK er medlem i Fair Play og de verdiene det står for. Her finnes mer informasjon http://www.handball.no/p1.asp?p=17238

Husk å omtale dommere, motstandere, trenere og andre involverte i kamp positivt også når
man er publikum.

Retningslinjer for støtteapparat rundt lag

I Ålgård Håndballklubb kreves det at det er minimum 1 trener pr lag. For de lag som har to eller flere trenere setter en trener 1, trener 2, trener 3 etter navn.

Det er mange oppgaver som skal løses i forbindelse med en god gjennomføring av en sesong. ÅHK setter krav til minimum 2 oppmenn pr lag, men vi anbefaler 3 slik at man kan fordele arbeidsoppgavene mellom seg. Her er selvfølgelig størrelsen på spillegruppen noe som må tas med i betraktning.

En av de som har rollen som oppmann skal stå som kontaktperson for dugnader.
Dette for at aktivitetskomiteen som organiserer dugnader skal ha en person å forholde seg til. Hvordan en ellers gjør arbeidsfordelingen løses internt for hvert lag.

Historien har vist at godt støtteapparat gjennom god «voksentetthet», positivt og bredt engasjement gir bedre trivsel og større sportslig framgang.

Politiattest

Styret i Norges idrettsforbund vedtok i 2008 at norsk idrett skal kreve politiattest. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige. Alle trenere og oppmenn i ÅHK må fremvise godkjent politiattest for å ha verv i klubben. Ny attest må leveres hvert tredje år.
Informasjon om politiattest finnes du her: http://www.algard-hk.no/skjema/

Fremgangsmåte:
Så snart du har påtatt deg verv i klubben tar du kontakt med daglig leder. En får her dokumentasjon på vervet i klubben. Dokumentasjonen må legges ved din søknad om politiattest. Selve søknaden må den enkelte gjøre selv.
Når en har fått svar fremvises politiattesten til daglig leder eller en av styrets medlemmer.

Retningslinjer for spillere i Ålgård Håndballklubb på trening og kamp/turneringer

Spillere skal representere ÅHK på en verdig måte, både i påkledning og oppførsel.
Spillere skal møte presis til trening. Fra J/G 16 er det et krav at fravær fra trening meldes på forhånd.

Det forventes at alle gjør sitt beste ved utførelse av øvelser og jobber minst like hardt på trening som i kamp. Vær ikke redd for å gjøre feil, det er feilene vi lærer av. Også trenere må akseptere at det gjøres feil!
Spillere med sykdom eller skade skal ikke delta på trening hvis det er fare for at skadene kan forverres eller at spilleren kan skade andre. Det er spillernes/foreldrenes plikt å melde fra om dette til trener.

Usportslig opptreden som kjefting, banning, krangling og antydning til mobbing aksepteres ikke og kan føre til utvisning fra trening. Alle skal være med å skape et godt treningsmiljø. Det får vi ved å vise en positiv holdning til medspillere og ledere. Forsøk å finne feil hos deg selv før du klager på andres feil. Yt selv før du krever av andre!
Snakk gjerne med treneren og/eller lagleder/oppmann! Spør om hvordan han/hun synes det går med deg. Treneren gir deg råd og veiledning så godt som mulig. La heller ikke treneren tro at alt er bra hvis det ikke er det. Ta opp problemer og si hva du mener, slik at misforståelser kan bli oppklart. Treneren skal også aktivt forsøke å ordne opp i forhold han/hun antar kan være et problem for enkeltspillere.

Fra og med aldersklasse 14 år må spillere selv holde egen ball. Annet personlig utstyr som nyttes på trening bekostes også av den enkelte. Trener får førstehjelpsutstyr fra materialforvalter. http://www.algard-hk.no/aktivitetskomite/
Trener/lagleder/oppmann er ansvarlig for og skal følge opp at garderobe og dusj er ryddig etter hver trening/kamp. Gjelder også utstyrsrommet. Spillere fra 12 år og oppover må forventes å kunne rydde selv.

Alle spillere plikter å ta vare på klubbens fellesutstyr og sette det tilbake i utstyrsrommet etter bruk. Representanter for klubben som utfører hærverk på klubbens eller andres utstyr og lokaliteter er selv erstatningspliktig.
For å kunne delta i offisielle kamper skal medlemskontingent og evt. spillerlisens være betalt.

Alle møter presis til avtalt tid og sted. Den som ikke kan møte skal varsle trener/lagleder/oppmann så snart som mulig.

Spillerne skal følge treners/lagleders anvisninger både ved oppvarming og under kamp og opptre som et samlet lag.

Alle gjør sitt beste i kamp. Husk å oppmuntre dine medspillere, spesielt i motgang. Kjefting o.l. fører til usikkerhet og dårlig stemning i laget. Dette gjelder både mellom spillere og fra trener/lagledere. Kommentarer og tilrop skal være konstruktive!

Usportslig opptreden, herunder banning, kjefting/negativitet, både før, under og etter kampen overfor medspillere, motspillere, trenere/lagledere eller dommere aksepteres ikke. Husk at du representer ÅHK!

Alle som representerer klubben skal behandle dommere respektfullt.

Det skal være trivelig å dømme ÅHK`s lag. Vi skal gå foran som gode forbilder.

Lagledere skal hilse på dommerne før kampen og takke for kampen etterpå.

Spillerdrakt skal være rød. Ved bortekamper hvor hjemmelag spiller i rødt, nyttes markeringsvester eller eventuelt «bortedrakter» for lag som selv har anskaffet dette. Bortedrakter kan kun kjøpes inn/brukes etter avtale med styret.