Historie

Litt historie

Ålgård Håndballklubb fylte 30 år i 2016, og er blitt en voksen klubb. Klubben ble stiftet 8. september 1986 og ble senere opptatt som medlem i Norges Idrettsforbund og Norges Håndballforbund.

Bredt spekter og høy aktivitet

Fra en sped start i sesongen 1986/87, med fem treningstimer i hallen og 4 lag, har klubben nå over 30 lag i seriesystemet. I tillegg kommer veldig stor aktivitet innen minihåndball for aldersgruppen 6 – 8 år, samt samarbeidslag.

Økt aktivitet stiller økte krav både til administrasjon, komiteer, trenere, støtte rundt lagene og økonomi. Klubben nærmer seg nå en «omsetning» på over 2 millioner, og bare påmeldingsavgifter i serie og turneringer koster over kr. 200.000. Alt arbeid, bortsett fra daglig leder, trenerjobben for damelaget, blir utført på dugnad, noe som trekker store veksler på enkeltpersoner.

Utfordringer videre

Klubbens utfordringer fremover blir å få til et sportslig opplegg som tar hensyn til både bredde og de som vil satse på sin idrett, skaffe kvalifiserte trenere, ha et støtteapparat som sikrer god gjennomføring av arrangement og andre aktiviteter samt sikre en solid økonomi. Dette vi kreve bidrag fra foreldre og spillere. Med god innsats fra mange blir det kjekt å bidra, med for store veksler på noen få blir det tungt og folk blir utbrente. For å bringe klubben videre er det en forutsetning at foreldre på hvert lag både bidrar inn mot laget og inn mot klubben.

De siste årene har også hallkapasitet vært en utfordring, men allerede i august 2019 begynner arbeidet med den nye hallen. Planlagt åpning er 20.august 2020. 

Vi ser frem til mange gode håndballstunder i de neste 30 år!

Kjerneverdier

Ålgård Håndballklubb er medlem i Norges Idrettsforbund og Norges Håndballforbund og idrettens verdier ligger til grunn for driften av klubben. Vi tilhører Region Sør Vest.

Vår Visjon

Ålgård Håndballklubb: Regionens beste klubb, med forankring i lokale spillere. 

Samfunnsengasjement

Utvikle aktiviteter og metoder for å være en  pådriver, ambassadør og inspirator for håndballen og idretten, og representere sunne verdier i lokalsamfunnet.

Verdier

STOLTHET, BEGEISTRING, RESPEKT og INNSATSVILJE. Våre verdier gjelder for alle spillere, trenere, oppmenn- og kvinner, medlemmer i klubben som tillitsvalgt, ansatte og publikum. 

 

Fair Play-programmet handler om respekt på tre områder

Respekt for dommeren – vi skal styrke respekten for dommeren og dommergjerningen og øke forståelsen for at dommerne har en viktig og krevende rolle i håndballen, på alle nivåer. 

Respekt på banen – vi skal arbeide for at spillere, lagleder, trenere, arrangørstab og kampfunksjonærer viser gjensidig respekt for hverandre og for spillet. Respekt og fair play skal være en naturlig del av deres håndball hverdag. 

Respekt i hallen – vi skal arbeide for at publikum og foresatte skal vise respekt for arenaen, arrangøren, håndballspillet og spillets aktører. 

Klubben

Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss i Ålgård Håndballklubb dersom du har spørsmål eller kommentarer til det arbeidet vi gjør, til dette nettstedet, eller eventuelle andre ting. Her finner du all nødvendig kontaktinformasjon.

E-postadresse: post@algard-hk.no
Daglig leder: dagligleder@algard-hk.no
Sportslig leder: sportslig-leder@algard-hk.no


Alle faktura til Ålgård Håndballklubb sendes elektronisk til:

Fakturamottak:  16941@ebilag.gjr.no

Denne mailadressen skal kun benyttes til utgiftsrefusjon internt i klubben.
Økonomi: post@algard-hk.no

Kontaktinformasjon

Daglig leder i Ålgård Håndballklubb
Kristine Njærheim Jøntvedt
Mobil : 47237104
E-post: dagligleder@algard-hk.no


Styreleder i Ålgård Håndballklubb

Simmer Vikeså
Mobil: + 47 970 59 970
E-post: leder@algard-hk.no


Generelle henvendelser

Ålgård Håndballklubb
Postboks 168
4339 Ålgård
Organisasjonsnummer: 984 010 583

post@algard-hk.no

Lovnorm

LOVNORM FOR IDRETTSLAG
Vedtatt av Idrettsstyret 23. oktober 2019.

LOV FOR Ålgård Håndballklubb
Stiftet 1986
Sist endret 3.juni 2020
I. INNLEDENDE BESTEMMELSER
§ 1 Formål
(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og
paralympiske komité (NIF).
(2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal
bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.
§ 2 Organisasjon
(1) Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.
(2) Idrettslaget er medlem av Norges Håndballforbund (NHF)
(3) Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Rogaland idrettskrets (RIK) og Gjesdal idrettsråd
(4) Idrettslaget skal overholde overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs regelverk
gjelder for idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov.
§ 3 Medlemmer
(1) For at en person skal opptas i idrettslaget må vedkommende:
a) Akseptere å overholde idrettslagets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.
b) Ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til idrettslaget og andre organisasjonsledd i
NIF.

(2) Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak treffes, skal
personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket
skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang. Vedtaket kan påklages til
idrettskretsen innen tre uker etter at det er mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som
eventuelt kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen
innen to uker.
(3) Medlemskap i idrettslaget er først gyldig fra den dag kontingent er betalt.

Side 2 av 13
(4) Medlemmet plikter å overholde idrettslaget og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.
(5) Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.
(6) Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt
medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper automatisk sitt medlemskap i
idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste.
(7) a) Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en periode på
inntil ett år. Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en
frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om
klageadgang.
b) Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles av
ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være til stede ved årsmøtets behandling av saken.
Kravet må fremsettes innen én uke etter at vedtaket er mottatt, og årsmøtet må deretter avholdes
innen én måned.
c) Ved fratakelse av medlemskap kan idrettslagets vedtak påklages til idrettskretsen innen tre
uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt kan
omgjøre vedtaket dersom det er fattet av styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen
til idrettskretsen innen to uker. Idrettslagets vedtak trer ikke i kraft før klagefristen er utløpt,
eventuelt når klagesaken er avgjort.
(8) Idrettslaget skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med
forskrift gitt av Idrettsstyret.
II. TILLITSVALGTE
§ 4 Kjønnsfordeling
(1) Idrettslaget skal arbeide for lik kjønnsfordeling ved valg/oppnevning til styrer, komiteer mv. og
representasjon til årsmøte/ting. Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved
representasjon til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert.
Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog
slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal det velges/oppnevnes minst to personer
fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes
representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.
(2) Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret innen
én måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte der nytt valg foretas.
Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt styre, komité mv.
er valgt/oppnevnt.
(3) Idrettsstyret kan pålegge idrettslaget å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til nytt årsmøte
eller foreta ny oppnevning.

Side 3 av 13
(4) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen for et
valg/oppnevning.
§ 5 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.
(1) For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som
representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av
kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske
forpliktelser til idrettslaget.
(2) Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn et av følgende verv i idrettslaget: medlem av styret,
valgkomité, kontrollutvalg, lovutvalg, revisor, utvalg som ilegger sanksjoner.
(3) Et medlem kan ikke ha styreverv i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse. Tilsvarende
gjelder andre tillitsverv som gir påvirkningsmulighet over den aktuelle konkurranseaktiveten, eller
tilgang på informasjon som kan benyttes til ett av idrettslagenes fordel.
(4) Forslagsrett:
a) Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.
b) Styret i idrettslaget har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.
c) Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt
arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på årsmøtet innenfor komiteens/utvalgets
arbeidsområde.
(5) Møte- og talerett:
a) Representant fra overordnet organisasjonsledd har møte- og talerett på årsmøtet i idrettslaget.
[b) Revisor har møte- og talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.]
§ 6 Stemmerett, valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker
(1) Med arbeidstaker etter denne bestemmelsen menes person som:
a) utfører lønnet arbeid for idrettslaget tilsvarende en stillingsbrøk på mer enn 20 %, eller
b) mottar mer enn 1 G i lønn/andre ytelser fra idrettslaget i løpet av et kalenderår.
(2) En arbeidstaker i idrettslaget har ikke stemmerett på idrettslagets årsmøte, og er ikke valgbar til
styre, råd, utvalg/komité mv. i idrettslaget eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får
relevant ansettelse, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke gjeninntre
før ansettelsesforholdet er opphørt.
(3) En arbeidstaker i idrettslaget kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller
ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant
som er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen skjer.
(4) Bestemmelsen er ikke til hinder for at idrettslaget gir de ansatte rett til å utpeke
ansattrepresentant(er) til idrettslagets styre.

Side 4 av 13
(5) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som valgt eller
oppnevnt.
(6) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for et
valg/oppnevning.
§ 7 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til idrettslaget
(1) Et medlem som har en økonomisk særinteresse i driften av idrettslaget som overstiger 1 G i løpet av
kalenderåret, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i idrettslaget eller overordnet
organisasjonsledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt eller aksjonær med vesentlig innflytelse,
i en juridisk person som har slik økonomisk særinteresse som nevnt i første setning. Begrensningen
gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av idrettslaget. Tillitsvalgt som får slik økonomisk
særinteresse, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre
før ansettelsesforholdet mv. er opphørt.
(2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som
representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke
velges eller oppnevnes representant med tilsvarende tilknytning til det organisasjonsledd
representasjonen skjer.
(3) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller
oppnevnt.
(4) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen for et
valg/oppnevning.
§ 8 Inhabilitet
(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i idrettslaget er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget
for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:
a) når vedkommende selv er part i saken,
b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i
sidelinje så nær som søsken,
c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part,
d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et
organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.
(2) Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke
tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken
kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende
har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av
en part.
(3) Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i
idrettslaget.

Side 5 av 13
(4) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte
representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke
vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete.
(5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person, som en avgjørelse retter
seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.
(6) I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem
deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan
ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre
organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende
medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre
vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles
til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.
(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det
og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal
vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnede til avgjørelse.
(8) Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i idrettslaget.
§ 9 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll
(1) Styrer, komiteer og utvalg i idrettslaget er vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede.
Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme
avgjørende.
(2) Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling eller ved fjernmøte, dersom et flertall av medlemmene
gir sin tilslutning til dette. Ved skriftlig behandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til
alle medlemmer med forslag til vedtak. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne kommunisere
med hverandre.
(3) Det skal føres protokoll fra styremøter. Protokollene skal være tilgjengelige for idrettslagets
medlemmer, med mindre styret bestemmer noe annet i den enkelte sak.
§ 10 Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse
(1) Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i
forbindelse med utførelsen av vervet.
(2) Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.
(3) Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap.
III. ØKONOMI
§ 11 Regnskaps- og revisjonsplikt mv.

Side 6 av 13
(1) Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal utarbeide et årsregnskap som vedtas av
årsmøtet. Årsregnskapet skal undertegnes av samtlige styremedlemmer. Dersom idrettslaget har
daglig leder, skal også daglig leder undertegne.
(2) Idrettslaget skal følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon der dette gjelder. Idrettslag
med en årlig omsetning på fem millioner kroner eller mer, skal engasjere revisor og følge
alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon selv om de ikke er forpliktet til dette etter
alminnelig lovgivning. For idrettslag som ikke har regnskapsplikt etter alminnelig lovgivning,
gjelder uansett følgende:
a) Regnskapet skal vise en oppstilling over inntekter og kostnader i regnskapsåret og skal
omfatte hele idrettslagets aktivitet. Dersom idrettslaget er inndelt i flere grupper/avdelinger, skal
de enkelte grupper/avdelingers aktiviteter også vises i regnskapet.
b) Alle transaksjoner skal dokumenteres på en måte som viser deres berettigelse.
c) Regnskapet skal bokføres og spesifiseres så ofte som opplysningenes karakter og
idrettslagets art og omfang tilsier.
d) Regnskapet med alle bilag, bokførte opplysninger og underdokumentasjon skal
oppbevares på en trygg måte i minimum fem år etter regnskapsårets slutt.
e) Bankkonti skal være knyttet til idrettslaget, og skal disponeres av minimum to personer i
fellesskap. Alle utbetalingstransaksjoner skal være godkjent av minimum to personer i
fellesskap.
(3) Idrettslaget skal ha underslagsforsikring.
§ 12 Budsjett
(1) På årsmøtet skal det vedtas et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet.
Eventuelle midler avsatt til kontrollutvalgets arbeid skal spesifiseres særskilt.
(2) Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av
positiv egenkapital.
(3) Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.
§ 13 Utlån og garanti
Idrettslaget kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med
betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i
note til årsoppgjøret.
IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.
§ 14 Årsmøtet
(1) Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.

Side 7 av 13
(2) Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på
annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside.
Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på idrettslagets internettside
eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige
senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest
to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til
årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.
(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og
godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.
(4) Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan beslutte at andre personer
og/eller media kan være til stede, eventuelt at årsmøtet kun er åpent for medlemmer og andre med
møterett.
(5) Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som minst
tilsvarer antall styremedlemmer som skal velges av årsmøtet. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført,
kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.
(6) På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på
den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3 av de
fremmøtte stemmeberettigede vedtar det ved godkjenning av saklisten.
§ 15 Ledelse av årsmøtet
Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Verken dirigent eller protokollfører behøver å være medlem.
§ 16 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Velge dirigent(er).
3. Velge protokollfører(e).
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
5. Godkjenne innkallingen.
6. Godkjenne saklisten.
7. Godkjenne forretningsorden.
8. Behandle idrettslagets årsberetning.
9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning [og
revisors beretning].
10. Behandle forslag og saker.
11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette
treningsavgifter.
12. Vedta idrettslagets budsjett.
13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
14. Foreta følgende valg:

Side 8 av 13
a) Styre med leder, nestleder, minst 3 styremedlem og minst ett varamedlem.
b) Kontrollutvalg med minst to medlemmer og minst ett varamedlem
c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett
eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.
Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges
varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2.
varamedlem osv.
15. Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap.
§ 17 Stemmegivning på årsmøtet
(1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med
alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme, og ingen kan
stemme på vegne av andre. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.
(2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Blanke
stemmer, eller stemmer på kandidater som ikke er foreslåtte, eller som inneholder flere kandidater
enn det antall som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.
(3) Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer,
foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg
stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
(4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn
halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlem. Hvis ikke
tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer
enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne
avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres
valget ved loddtrekning.
§ 18 Ekstraordinært årsmøte
(1) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 2 ukers frist etter:
a) vedtak av idrettslagets styre,
b) vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, eller
c) skriftlig krav fra 1/4 eller 50 av idrettslagets stemmeberettigede medlemmer.
(2) Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal vedlegges innkallingen eller være gjort tilgjengelig
på forsvarlig måte og dette skal fremgå av innkallingen.

Side 9 av 13
(3) Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer
som minst tilsvarer antall medlemmer av styret iht. denne lov. Dersom det ekstraordinære årsmøtet
ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.
(4) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i
kravet/kravene om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.
(5) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. under
godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære årsmøtet er lovlig
innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.
§ 19 Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang
Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til
idrettslagets størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet.
§ 20 Idrettslagets styre
(1) Idrettslaget ledes og forpliktes av styret som representerer idrettslaget utad. Styret er idrettslagets
høyeste myndighet mellom årsmøtene.
(2) Styret skal blant annet:
a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.
b) Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak
som er fattet på årsmøtet eller i overordnede organisasjonsledd, og sørge for at idrettslaget har en
tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig
økonomistyring.
c) Oppnevne komiteer/utvalg, og utarbeide mandat/instruks for disse.
d) Oppnevne en ansvarlig for politiattestordningen og en ansvarlig for barneidretten.
e) Oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd dersom årsmøtet ikke
har valgt representanter.
f) Rapportere organisasjonsdata i samsvar med krav fastsatt av Idrettsstyret.
(3) Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets medlemmer forlanger
det.
§ 21 Kontrollutvalg
(1) Kontrollutvalget har følgende oppgaver:
a) Påse at idrettslagets virksomhet drives i samsvar med idrettslagets og overordnet
organisasjonsledds regelverk og vedtak.
b) Ha et særlig fokus på at idrettslaget har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets
midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer.
c) Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøtet, og avgi en uttalelse til de
saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.
d) Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøtet, og foreta regnskapsrevisjon,
med mindre idrettslaget har engasjert revisor. I så fall skal utvalget minst ha et årlig møte

Side 10 av 13
med revisor, og kan ved behov engasjere revisor for å utføre de revisjonsoppgaver utvalget
finner nødvendig.
e) [Utføre de oppgaver som fremgår av vedtatt instruks.]
(2) Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som utvalget
anser nødvendig for å utføre sine oppgaver.
§ 22 Valgkomité
Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem
innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. Medlem av
valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen med mindre
vedkommende skriftlig meddeler valgkomiteen og forslagsstiller at vedkommende ikke er aktuell
for vervet.
§ 23 Grupper
(1) Idrettslagets årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal organiseres
og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettslagets organisasjonsplan, jf. § 16
pkt. 13.
(2) Dersom idrettslagets årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å opprette
grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:
a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges på årsmøtet.
Gruppen foreslår kandidater til gruppestyret til valgkomiteen. Eventuelt kan årsmøtet gi hovedstyret
fullmakt til å oppnevne gruppestyrer etter forslag på kandidater fra gruppen.
b) Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i idrettslaget. Hovedstyret fastsetter en siste frist for
avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av gruppestyret med minst én ukes frist. Det årlige
møtet skal behandle gruppens regnskap, og kan fremme innspill til hovedstyret om blant annet
idrettslagets regnskap, årsberetning, treningsavgift, budsjett og årsplan.
c) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet.
d) Gruppestyret fastsetter eventuell årlig treningsavgift innenfor rammen av fullmakt gitt av årsmøtet.
(3) Gruppestyret eller representanter for grupper kan ikke inngå avtaler eller på annen måte forplikte
idrettslaget uten fullmakt fra hovedstyret.
V. ØVRIGE BESTEMMELSER
§ 24 Lovendring
(1) Styret skal oppdatere loven i samsvar med eventuelle endringer i NIFs lov/lovnorm, og gjøre
endringene kjent for idrettslagets medlemmer så snart de er vedtatt av styret.
(2) Øvrige lovendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i idrettslaget etter å
ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Endringene trer i kraft
straks, med mindre årsmøtet vedtar noe annet. Dersom årsmøtet vedtar lovendringer, sendes

Side 11 av 13
protokollen til idrettskretsen. Ved eventuell motstrid mellom idrettslagets regelverk og NIFs
regelverk, går NIFs regelverk foran. Idrettskretsen kan, som overordnet organisasjonsledd, pålegge
nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk.
(3) Endringer i §§ 24 og 25 kan ikke vedtas av idrettslaget selv med mindre endringene følger av NIFs
regelverk eller lovnorm.
§ 25 Oppløsning, sammenslutning, utmelding og annet opphør
(1) Forslag om oppløsning må vedtas med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter, der det etterfølgende
årsmøte må avholdes minimum tre måneder og maksimum 6 måneder senere. Dersom idrettslagets
årsmøte vedtar oppløsning ved enstemmighet, er idrettslaget oppløst uten påfølgende årsmøte.
Idrettslaget skal skriftlig varsle idrettskrets og særforbund senest 14 dager før idrettslagets årsmøte
behandler forslag om oppløsning.
(2) Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av idrettslaget. Vedtak om
sammenslutning eller utmelding fra særforbund og/eller NIF treffes i samsvar med bestemmelsene
om lovendring, jf. § 24.
(3) Ved utmelding tilfaller idrettslagets eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret hvis det er
ytet offentlig støtte/spillemidler til disse eiendeler. Ved oppløsning eller annet opphør av
idrettslaget tilfaller lagets overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av idrettskretsen.
Underretning om at idrettslaget skal oppløses, skal sendes til idrettskretsen 14 dager før idrettslaget
holder sitt ordinære årsmøte for behandling av saken.

Foreldrevettregler

1. Vær en støttespiller! Møt opp på trening og kamper, og vær med i heiagjengen – barna ønsker det!

2. Vær positiv og lojal ! Gi oppmuntring til alle spillere i både medgang og motgang, barna vokser på det!

3. Gjør ditt ytterste for at samtalene ved kjøkkenbordet og på kveldene handler om lagets og spillergruppens beste!

4. Ikke spør hvor mange mål din håpefulle scoret under trening eller kamp, heller hva han/hun gjorde bra for sine medspillere og sitt lag. Mestringsfølelse er en viktig faktor for trivsel og utvikling!

5. Vær Mor og Far, ikke analytiker og hjelpetrener. Husk at det er barnet ditt som spiller håndball – ikke du!

6. Se til at spilleren spiser sunn og ernæringsrik mat, og får nok søvn til å restituere kropp og sinn!

7. Respekter lagledernes bruk av spillere og de valg som blir tatt!

8. Støtt dommerne – ikke kritiser dommeravgjørelser! De gjør hva de kan for at barn og ungdom skal ha en arena for sin idrett!

9. Våre trenere har en plan og et mål for at ditt barn skal få best mulig utvikling i forhold til sine målsetninger - stol på det! Sett pris på at ditt barn velger ÅHK !

10. Vi i ÅHK gjør vårt ytterste for å skape en flott arena for barn og ungdom. Alle vet vi hvor viktig barne og ungdomstiden er ! 

Rent idrettslag

Revidert august 2019

Ålgård Håndballklubb Ålgård Håndballklubb ble sertifisert som et Rent idrettslag 3.april 2019
Sertifiseringer er gyldig i 2 år og utløper 03/04/2021.
Våre valgte tiltak for sertifiseringsperioden er:
• Gjennomføre Ren Utøver
• Gjennomføre Antidopingpraten
• Publiser informasjon på nettside/sosiale medier
• Henge opp Rent IL-plakat i lokalene
• Ta standpunkt til bruk av treningssenter

For mer informasjon https://www.rentidrettslag.no/

Ren utøver

INFORMASJON OM REN UTØVER
Ren Utøver er et e-læringsprogram for idrettsutøvere og støtteapparat, oppdatert i henhold til
antidopingregelverk gjeldende fra 1. januar 2015. Gjennom sju korte opplæringsmoduler på 3 til 4
minutter, vil du lære det viktigste innen antidoping.
Hver modul er bygget opp med video, oppgaver og fakta. Du trenger ikke å fullføre alle modulene på
en gang. Programmet husker hva du har gjennomført tidligere.
Når du har fullført alle casene, vil du kunne motta et diplom for gjennomført program på e-post. Du
vil også etter hver modul kunne få tilsendt en epost med en oppsummering av de viktigste
lærepunktene.
Ren Utøver er laget for bruk på mobile plattformer. Det vil selvsagt også egne seg utmerket på
PC/Mac. Programmet er laget av Antidoping Norge, i samarbeid med Anti Doping Danmark.
Verdens antidopingbyrå (WADA) har utviklet et eget opplæringsprogram som kalles ALPHA –
alpha.wada-ama.org. ALPHA vil egne seg særlig for topputøvere som ønsker seg ytterligere skolering.

For mer informasjon https://www.renutover.no/Home/About

Politiattest

Prosedyre politiattest for Ålgård Håndballklubb

Vedtak på styremøte i ÅHK, 21.mai 2019
Sak 7 Politiattester og rutiner for dette – orientering/beslutning

Dette oppfordrer vi, NIF, idrettslaget til å gjøre

Inntil vi har fått en avklaring på hva fremtidig praksis blir, oppfordres det enkelte idrettslag til å avvente å søke om ny politiattest for personer som tidligere har fremvist attest for idrettslaget. Så snart vi får avklart med Politidirektoratet hvordan ordningen skal praktiseres i fremtiden og ny informasjon sendt ut, vil tidligere fremviste attester være å anse som gyldige, uavhengig av om de er eldre enn tre år.

Innstilling vedtatt 21.mai 2019

I Ålgård Håndballklubb skal alle nye med verv, som krever politiattest, fremvise dette til daglig leder. Rutinen til ÅHK er at dette oppdateres og innhentes 2 ganger i året. Den ene gangen er ved oppstart av treninger, høst, og før påske, vår, da får en også med alle foreldre som skal være med på turnering. Dette er gjeldende til ny informasjon kommer fra NIF/politidirektoratet.

Idretten krever fremvisning av politiattest uten anmerkninger fra alle personer over 15 år som utfører oppgaver som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller personer med utviklingshemming.

Trenere, instruktører, oppmenn med direkte kontakt med mindreårige eller personer med utviklingshemming, vil alltid ha et ansvars- eller tillitsforhold og være omfattet av ordningen.

Dersom det er anmerkninger knyttet til attesten, eller attesten ikke er fremvist, er det ikke anledning til å la vedkommende utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Det er ikke anledning til å gjøre unntak fra dette.

 

Rutiner for Ålgård Håndballklubb

 

 • Styret har oppnevnt daglig leder som ansvarlig for å håndtere ordningen med politiattest i idrettslaget. Styret, ved satt person, og daglig leder informerer den enkelte om at man må ha politiattest.
 • Alle som skal ha politiattest, må fremvise attesten for en av de to nevnte personene ovenfor.
 • Daglig leder lagrer opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest, at attesten er fremvist, og dato for fremvisningen. Selve attesten beholdes av søkeren.
 • Ny politiattest må fremvises hvert 3 år, eller om en vedkommende skal utføre en ny oppgave for klubben som krever politiattest. I så fall er det viktig at idrettslaget i sin bekreftelse til politiet, skriver at vedkommende er tildelt en ny oppgave som krever politiattest, ellers vil politiet kunne nekte å utstede en ny attest. Eksempler på nye oppgaver er å bytte funksjon, eller å bytte lag/gruppe man er trener/lagleder for.
 • Politiattestansvarlig skal fylle ut skjema, og sende dette til de personene som skal fremvise attest sammen med lenken til denne nettsiden som beskriver formålet bak ordningen og søknadsprosessen.
 • Her er skjema som daglig leder fyller ut til den som skal ha politiattest. Den som skal ha politiattest er den som skal søke. https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/idrettsforbundet/politiattest/bekreftelse-pa-formal-med-politiattest.pdf

 

Mer informasjon om politiattest fra Norges Idrettsforbund

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/

Organisasjonsplan

Organisering i Ålgård håndballklubb

Her finner du informasjon om styret og de ulike komiteene i ÅHK. I klubbhåndboken, kontaktinformasjon styret, komiteer og utvalg finner du navn og mailadressene til de som sitter i styret, komiteer og utvalg. Her finner du også informasjon om hvem en kontakter om hva. Her finner du mer detaljer informasjon om hvilke oppgaver som ligger under hvilken komite. Se også ÅHK sin organisasjonsplan.

Styret 2019,20
Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene og har overordnet ansvar for klubbens drift, både administrativt, økonomisk og sportslig. Styret kan delegere fullmakter til andre utvalg i klubben. Alle avtaler med økonomisk innhold inngås av styret eller den som måtte ha fått delegert et slikt mandat. Styrets leder og styrets nestleder velges for 1 år om gangen, andre styremedlemmer velges for 2 år der annet ikke er avtalt.

Styret består av:

 • Styreleder
 • Nestleder
 • Økonomiansvarlig
 • Leder Sportslig utvalg
 • Leder Markedskomité
 • Styremedlem


Daglig leder

Daglig leder skal lede klubben administrativt på en måte som gir medlemmene og de tillitsvalgte trygghet og muligheter til å bygge et godt sportslig fundament med en god og sunn økonomi.

Daglig leder har en støttefunksjon i forhold til de ulike komiteer og utvalg, men ansvaret ligger hos de enkelte komite/utvalg. 

Daglig leder er underlagt og rapporterer til klubbens styre. På daglig basis utenom styremøter rapporterer daglig leder til styrets leder.  

 
Styret skal bl.a.:

Gjennomføre årsmøte innen satt frist, i henhold til lovnorm

Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak

Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak
som er fattet på årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd, og sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjett funksjonen samt en forsvarlig økonomistyring. Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital

 Påse at bankkonti er knyttet til idrettslaget og vedta hvilke to personer disse disponeres av i fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer

Utarbeide forslag til budsjett, vedta dette i styret og legge frem forslaget på årsmøtet

 Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse

Representere idrettslaget utad

Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen

Oppnevne en ansvarlig (tillitsvalgt eller ansatt) for barneidretten

Gjennomføring av styremøtet når styreleder ber om det eller minst 2 av medlemmene ber om det

 Innstille personer til valgkomiteen som skal velges på årsmøtet

 Revidere klubbhåndboken

  ÅHK har ansatte og har dermed arbeidsgiveransvar, med de plikter som følger f.eks. Medarbeidersamtaler gjennomføres av styreleder og nestleder.

 Alle avtaler med økonomisk og strategisk innhold styrebehandles før signering

Styrets leder og nestleder (sesongen 2019/20)

-          Styrets leder er den daglig leder rapporterer utenom styremøtene

-          Styrets leder har signaturrett (Altinn)

-          Styrets leder er den som mottar saker av mer alvorlig grad (kategorien: personalsaker/bekymringsmeldinger o.l.)

 

Utover dette har styrets leder og nestleder tett dialog og gjør fordelinger ut fra hvem som har kapasitet og best forutsetning for å løse ulike saker/avlaste daglig leder.

Har fellesmøter med daglig leder eller det gjennomføres individuelle møter i forhold til ulike drifts saker gjennom sesongen.

Nestleder er f.eks. kontaktperson for alle lag - og klubbdugnader og har påtatt seg litt ekstra støtte inn mot leder og nestleder i kioskkomiteen.

 

Påbegynt revidering 29.august 2019, ikke ferdigstilt.

Komiteer underlagt styret

Sportslig utvalg
Leder i utvalget blir forespurt av valgkomiteen. Organisering i komiteen og fordeling av arbeidsoppgaver gjøres av komiteen på første møte. Leder er representert i styret. 

Det vil være noen overlappinger/kryssningspunkt mellom SU og daglig leder. Alle kommunikasjon fra og med 15 år og nedover skal gå gjennom SU. Fra og med 16 år og opp til alle seniorlag er vil det være noe som er delt mellom leder i SU og daglig leder.

SU har for sesongen 2019,20 faste møter 1 gang pr mnd. Referat skrives på alle møtene, dette oversendes styret rett i etterkant. Referatet er kun mellom SU og styret.

 • Utformer sportslig plan- og satsning for Ålgård Håndballklubb.
 • Former strategi for trening, utvikling og mål for de aldersbestemte lagene.
 • Sørger for at alle spillere har et sportslig tilbud på sitt nivå.
 • Er bindeledd mellom styret og trenerne, og sportslig leder har møteplikt i styret.
 • Utarbeider forslag til fordeling av treningstider og vedtar til de enkelte lag.
 • Fremme spillerutvikling ved å informere om/arrangere kurs, trenerseminar m.m., herunder skaffe ressurspersoner til klubben for å instruere og motivere trenere og spillere.
 • Gjennomfører regelmessige trenermøter, der alle lag har fast kontaktperson i sportslig utvalg.
 • Sammen med foreldre, skaffe trenere på aldersbestemte lag og ta ansvar for disse.
 • Utformer spillerkontrakter for seniorspillere sammen med støtteapparat ved sesongstart (f.o.m. spill i 2. div eller høyere). Kontrakter med økonomisk innhold skal godkjennes av styret.
 • Tilrettelegger for disponering av spillere i henhold til gitte retningslinjer. Dette i samråd med relevante lagledere, spillere og styret.
 • Informerer aktuelle lag om klisterreglementet i Gjesdalhallen.
 • Oppdatere «Årshjul for SU» og «Den røde tråd». Disse skal alltid ligge tilgjengelig og oppdatert på nettsiden.
 • Delta i turneringsoppsett og ved arrangement.
   

 

Dommerkontakt 

Sportsutvalget skal utarbeide retningslinjer for klubbens dommersatsning.
Retningslinjene skal bygge på følgende hovedelementer:

 1. Alle spillere på 14 års nivå skal gjennomføre barnedommerkurs.
 2. Rekruttere dommeraspiranter blant spillere.
 3. Drive kontinuerlig opplæring og informasjon i hele klubben om mulighetene for å kunne bli dommer.
 4. Legge til rette for kurs og annen videreutvikling.
 5. Etablere fadderordning for yngre dommere.
 6. Etablere talentutviklingsgrupper som «trener» sammen med lagene ved at de dømmer på lagstreningene.
 7. En kampansvarlig skal være til stede på kamper hvor de ferske dommerne våre dømmer, slik at de kan få både veiledning og støtte underveis.
 8. Inspirere dommerne til å dømme i turneringer.

Klubben har egen dommerkontakt. Dommerkontakt er medlem av sportslig utvalg, og rapporterer til sportslig leder.

Revidert 29.august 2019


Kioskkomite
Leder og nestleder i komiteen blir forespurt av valgkomiteen. Organisering i komiteen og fordeling av arbeidsoppgaver gjøres av komiteen på første møte.

 • Sørger for bemanning i bua og sette opp bemanningslister med foreldre fra de enkelte lag etter kretsens terminliste og aktivitetsliste for Gjesdalhallene. Dere melder inn behov til oppmenn på de lagene som er satt opp. Oppmenn skal skaffe folk og melde samlet inn til dere. Prøv å ligge 1 mnd frem i tid.

 • Oppdatert bemanningsliste og oversikt over bestilte Pizza henges opp på kjøkkenet. Trenere og andre komitemedlemmer skal helst ikke benyttes, men ved behov vil en også forespørre disse.

 • Sørger for innkjøp av varer for salg i bua, og være påpasselig så en unngår at noen varer går ut på dato. Vær obs ved turneringer slik at det er tilstrekkelig med varer, Hold orden i frys og kjøleskap.

 • Sørger for å fastsette priser og ha en oversikt over priser sentralt oppslått.

 • Sørger for opplæring og rettledning av nytt personell.

 • Vaktansvarlig møter 1 time før kampstart og utfører gjøremål i henhold til instruks. Bua skal være operativ minst 30 minutter før arrangement starter.
  Ved D1 (eller tilsvarende) må en møte 1,5 time før siden det er mer som må klargjøres. På dager med D1 kamper, mange kamper, miniturneringer setter man opp avlastningskiosk i kafeområdet. 
 • Selge inngangsbilletter på D1 og D2 kamper,og eventuelt andre kamper. 
 • Selge årskort og levere ut årskort til sponsorer 
 • Sette inn kaffe/kaker på sponsorrommet på D1 og D2 kamper


Daglig leder er med å kvalitetssikrer arbeidet ved innkjøp, vareutvalg og prissetting av disse.
Egne skriv er utarbeidet, for vaktledere og de som har vakt, og blir distribuert ut. Se ellers dokumentet vår kiosk i Gjesdalhallen.

Markedskomite
Leder og nestleder i komiteen blir forespurt av valgkomiteen. Organisering i komiteen og fordeling av arbeidsoppgaver gjøres av komiteen på første møte. Leder er representert i styret.

 • Skaffer nye sponsorer og videreføre eksisterende sponsorkontrakter.
 • Sørger for at forpliktelser i sponsorkontrakter blir fulgt opp og at nettsiden til enhver tid er oppdatert i forhold til eksisterende sponsorkontrakter.
 • Skaffer annonsører og reklameinntekter til bladet Fygaren.
 • Skaffer kampsponsor til alle damelagets hjemmekamper (om det blir besluttet at dette skal være for sesongen)
 • Tilrettelegger og har dialog med kampsponsor ved behov på kampene
 • Planlegge, koordinere og gjennomføre eventuelle andre inntektsbringende tiltak.

Valgkomite (styret sitt ansvar å finne medlemmer)

 • Rekruttere nye personer til klubben
 • Organisering av komiteer / verv
 • Påse kjønnskvotering
 • Kompetansevurdering


Valgkomiteen har en viktig rolle i forhold til rekruttering av resurspersoner inn i klubbens ulike komiteer og utvalg, slik at får inn god kompetanse til de oppgaver som skal løses. Valgkomiteen begynne sitt arbeid i god tid før årsmøtet med valg skal avholdes i april. Anbefalingen er oppstart av prosessen på slutten av året før.

Kontrollkomite
Består av 2 personer.
Har som oppgave å ha en uavhengig granskning og undersøkelse om økonomisk informasjon og forhold i ÅHK.

Andre komiteer
Turneringer som rødspette og Aquarama (eller tilsvarende) er de to hovedturneringene som klubben organiserer felles.Egne komiteer settes for disse Uego Cup som er ÅHK sin egen turnering settes også egen komite for. Ved andre større arrangement i klubben settes det opp komiteer ved behov.

 

Regnskap og revisor er tjenester ÅHK kjøper.