Medlemskap

Hvordan bli medlem i Ålgård håndballklubb

Innmelding i Ålgård Håndballklubb gjøres via Idrettens systemer til NIF  «Min Idrett». 

Her kan du melde deg inn i Ålgård Håndballklubb

Les mer om MinIdrett her

Har du to eller flere barn som spiller håndball/driver med annen idrett som bruker MinIdrett er det fordel å ha en egen bruker som forelder. Du trenger ikke være medlem av noen idrettslag. Da kan du knytte din bruker til alle barna og enkelt ha oversikten og administrere faktura og påmeldinger.

Betaling av kontingenter og egenandeler til turneringer og aktiviteter vil ofte gjennomføres via dette systemet.

For spørsmål kontakt post@algard-hk.no

Medlemskontigent

Merknad om medlemskap

Trenere/oppmenn og personer med andre verv i klubben trenger ikke være medlem for å inneha disse vervene, men forplikter seg til å følge klubbens verdier, retningslinjer o.l
Vi presiserer at personer som ikke er medlem i klubben ikke har stemmerett på årsmøte.
Medlemskontingent, for nevnte, er i ÅHK fastsatt til NOK 100,- pr sesong.
En er heller ikke fritatt for å betale medlemskontingent for sine barn.
Æresmedlemmer i ÅHK er unntatt plikten til å betale kontingent.

Lovnorm vedrørende medlemskap

Kontingenten må være på minst kr 100,- per medlem per år. Dette ble vedtatt på Idrettstinget i 2015. Det er anledning til å vedta rabatterte ordninger, men disse kan ikke være på mindre enn kr 100 per medlem per år. Det er anledning til å vedta at æresmedlemmer er unntatt fra plikten til å betale kontingent.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Hva dekker ÅHK

Husk å ta kontakt med klubbledelsen om noe er uklart. Denne oversikten justeres i klubbens årlige budsjett. Styret begynner sitt arbeid med budsjett for kommende sesong i oktober/november året før. Nytt budsjett vedtas av årsmøtet som avholdes innen utgangen av mars hvert år.

Budsjettet følger regnskapsår og ikke sesong. Dette gjør at det kan forekomme noen justeringer i forhold til siste halvdel av sesongen.

ÅHK sitt D1/D2 lag har egne retningslinjer for hva klubben dekker og tilrettelegger for. Denne endres også årlig og revideres også hvert år sammen med hovedtrener og resten av trenerteamet.

Generelt om støtte og tilrettelegging for lag og ønsker om å gjøre andre aktiviteter

Klubben er positive til alle håndballaktiviteter, sportslige og sosiale, men det er ingen automatikk hva klubben dekker. Klubben styrer etter årlige budsjett. Ønsker en støtte til annet enn det som er beskrevet her, må en søke styret. Styret må ha alle søknader inn senest 14 dager før selve aktiviteten skal gjennomføres. Søknaden bør også inneholde eksakte kostnader/egenandel og annen relevant informasjon slik at styret har best mulig beslutningsgrunnlag. Klubben vil ikke forskuttere kostnader til lagene så det er viktig med god og tidlig planlegging om man ønsker å delta på andre aktiviteter.

Det er derfor viktig at alle lag tenker gjennom en sesongplan, så tidlig som mulig, slik at det er tid for styret å beslutte, men også for at klubben skal få tid til å støtte/se på muligheter sammen med laget for eventuelle lagdugnader/aktiviteter som kan generer inntekter til ditt lag. Husk også å forankre sesongplaner hos foreldre/foresatte.

Klubben intensjon for sesongen 2021/22
Ålgård Håndballklubb har en intensjon om, så langt økonomien tillater det, om å støtte lag som blir invitert til «elite» turneringer.  Definisjon på hva «elite» turneringer er besluttes av klubben.

Påmeldingsavgift for å spille kamper
Klubben melder på lag og betaler kontingenter for seriespill og klubbkontingent til Norges Håndballforbund. Varier fra 1000,- til 30.000 pr lag og fastsettes for sesong til sesong av forbundet.

Klubben betaler også for dommere på mini og aktivitetserie. Ellers er det egne dommeravgifter for topphåndballen. Dommerutgifter for 12år og opp til senior bredde dekkes av påmeldingsavgiften. 

Reiser for spillere
Spillere som blir uttatt til regionale og nasjonale aktiviteter i regi av NHF og Region Sør Vest får dekket sine reiseutgifter av Ålgård håndballklubb.

ÅHK sine felles turneringer som f.eks Rødspette (13-19år) og Kristiansand (9-12år)
Her er det ingen fastsatte summer eller annet som er gjeldende før klubben innehar kostnader på deltagelse, men det er klubbens satsningsturnering i forhold til det sosiale, og intensjonen hvert år er å holde egenandelen så lav som mulig for alle.

Andre turneringer
ÅHK dekker inntil 1 påmeldingsavgift (maks 1500,- pr turnering) Det er klubben som fysisk melder på lagene, men lagene må selv melde inn hva de ønsker å delta på så tidlig som mulig.
For de lag som ikke har tilbud om slike turneringer, kan styret søkes om nevnte sum til andre aktiviteter, både sportslige eller sosiale.

Bekledning
Trenere/lagledere som er rundt benken, skal i kamp - sammenheng alltid være korrekt antrukket i det som klubben til enhver tid har satt. En må påregne å betale en andel av kostpris. 

Årsavslutning for alle lag
Klubben tilrettelegger for felles avslutning i april hvert år. Mini 6, mini 7 og mini 8 har egne avslutninger som de organiserer. Klubben dekker diplomer og lagbilder (der dette er ønskelig) for de fra Mini 6 til og med J/G 11 år. Klubben dekker innsatspokal til lagene fra og med J/G 12 år til om med seniorer. Seniorlagene har mulighet for flere utmerkelser med andre navn. (Årets spiller, Årets mest fremgangsrike, Årets toppscorer, Årets innsatspris). 

Premier til miniturneringer
Klubben kjøper inn premier til minturneringene som arrangeres hos oss. Turneringene fordeles og settes opp av region Sør Vest.

Klubbens dommere
Alle dommere som har DOMMER 1 får gratis utstyr iht. vedtatte retningslinjer.
ÅHK betaler lisens og medlemskap for aktive dommere som ikke spiller håndball.
Kontrakter skal skrives slik at alle er kjent med hva klubben dekker. Klubben dekker dommerhonorar der dette ikke dekkes av regionen. Klubben følger regionens satser. Skjema og rutiner må følges.

Drakter og utstyr for spillere
Klubben kjøper inn og legger til rette for å ha en del felles utstyr som alle spillere kan nytte på trening. Klubben kjøper inn baller (00 myk, 00 og 0 baller) til bruk på trening til alle spillere opp til 13 år.  Fra og med aldersklasse 13 år må spillere selv holde egen ball. Annet personlig utstyr som nyttes på trening bekostes også av den enkelte. Alle spillere får låne drakter av klubben, disse er klubbens eiendom og skal leveres inn etter endt sesong/om man slutter. Det vil bli fakturert 400,- til de som ikke leverer inn drakt etter sesongslutt.  Bortedrakter og innkjøp av disse bestemmes av klubben. Gjelder hovedsakelig for de som spiller på D1/D2 og lag i Nasjonale serier der dette er påbudt.

Lagbag og førstehjelpsutstyr
klubben kjøper inn og tilrettelegger for dette for alle lag.

Rabatter hos klubbens samarbeidspartnere
Der dette er avtalt vil klubbens medlemmer få tilgang til å nytte eventuelle rabatter.
Klubben har nå avtale med Sport Norge - Magneten sport som gir deg som medlem rett til 20 % rabatt på treningsklær/sko og håndballutstyr og 15% på nesten hele butikken til enhver tid. Medlemmene må laste ned appen Sport Norge Medlem. 

Trenerkompensasjon for studenter/skoleelever
Klubben har som intensjon og jobber for at studenter/skoleelever som har en trener/instruktør rolle i klubben skal få litt kompensasjon. Dette skal kontraktfestes og er kun gjeldende for sesong til sesong.

Lag som deltar i Bring og Lerøyserien
Klubben gir støtte til lag som er kvalifisert til denne serien. Summen fastsettes årlig og sees i sammenheng med klubbens totale økonomi for gjeldende sesong. Klubben dekker lisens for 2 lagledere.

Lag som deltar i Regionserien
Klubben dekker/lagene får reisekasse til reise og opphold for inntil 14 spillere, buss og sjåfør, reise og opphold for inntil 2 lagledere.


Lisens for de som trener lag fra 16 år og oppover
Klubben betaler for de som trener lag fra nivå 16 år og oppover. Jfr. NHF`s retningslinjer.

Forsikring for spillere under 13 år
For spillere under 13 år dekker også medlemskapet en generell idrettsforsikring.

Fra og med det kalenderåret spilleren blir 13 år, må det tegnes en egen forsikring av den enkelte, som de fleste vil kjenne som «lisens». Denne må også være betalt før spillerne kan spille obligatoriske kamper. 

Inngang på kamper
Alle over 16 år, medlemmer, foreldre, foresatte, trener og oppmenn som ikke spiller, trener eller har konkrete oppgaver på gjeldende kamp må betale inngang på de kampene som tar inngangspenger.

Kurs/aktiviteter for spillere/trenere
De kurs/aktiviteter som klubben arrangerer vil tilbys til våre spillere/trenere, enten uten avgift eller med medlemspris. Disse fastsettes når kostnader er kartlagt.

Vil du prøve å spille håndball?
Velkommen til klubben. Alle får lov til å prøve seg, men kun treninger inntil fire ganger (gjennomføres innen 1 mnd fra første trening) før en må betale fastsatt medlemsavgift.